Rekomendacja miesiąca 05/2018

PRZEPOWIED­NIE OJCA KLIMUSZKI
Krzysztof Kamiński
Wydawnictwo „Druczek”, Krosno 2018

Uwaga — edy­cyjna perełka! Kies­zonkowy for­mat, 66 stron w kolorze i na kredzie, cena w naszej księ­garni rewela­cyjnie atrak­cyjna (tylko 990 gr.!). Autor — reporter z Pod­karpa­cia, Krzysztof Kamiński, o ojcu Klimuszce, którego postacią i dzi­ałal­noś­cią zaj­muje się od ponad 20 lat, wcześniej już napisał cztery książki:CZESŁAW ANDRZEJ KLIMUSZKOZIELARZ. JAS­NOWIDZ, UZDROWICIEL (biografia), 1996FRAN­CISZKANIN Z ELBLĄGA (biografia), 2004OJCIEC KLIMUSZKOŻYCIE I LEG­ENDA (biografia), Krosno 2008OJCIEC KLIMUSZKO ZNANY I NIEZ­NANY (biografia), 2015. I wprawdzie przepowied­nie duchownego oraz słyn­nego jas­nowidza w jed­nej oso­bie można znaleźć we wszys­t­kich tych tomach, tu jed­nak zostały zgro­mad­zone w jed­nym miejscu i nie­jako podane czytel­nikowi w pigułce, w dodatku w przepięknej oprawie. To pozy­cja, także ze względu na jej niewielkie „gabaryty” bardzo poręczna do lek­tury np. w pociągu, a jed­nocześnie doskon­ała na prezent. Ale rzecz jasna nie tylko o to chodzi.

Fenomen zmarłego w sierp­niu 1980 r. zielarza i jas­nowidza jest wielowymi­arowy i pod licznymi wzglę­dami zas­tanaw­ia­jący. Niek­tóre jego przepowied­nie (m.in. ta o dwukrot­nym zale­gal­i­zowa­niu Sol­i­darności — w 1980 i ponownie 1989 r., czy o śmierci Jana Pawła I po bardzo krótkim, bo trwa­ją­cym zaled­wie 37 dni pon­ty­fika­cie, tak jak i o roz­padzie ZSRR) rychło się sprawdz­iły, mate­ri­al­iza­cja innych jeszcze nie nastąpiła. Najważniejsza z nich, pochodząca z lat 70., która mówiła o 50 lat­ach pomyśl­nych dla Pol­ski i jej przyszłej potędze, nadal czeka na urzeczy­wist­nie­nie (…Gdy­bym miał żyć jeszcze lat 50 i miał do wyboru stały pobyt dla siebie w dowol­nym kraju na świecie, wybrałbym bez waha­nia jedynie Pol­skę, pomimo jej nieszczęśli­wego położe­nia geograficznego. Nad Pol­ską bowiem nie widzę cięż­kich chmur, lecz promi­enne blaski przyszłości — pisał Cz. Klimuszko). Niestety w przy­padku świata i Europy prog­nozy nie były już tak optymisty­czne. Ojciec Czesław m.in. niejed­nokrot­nie wieszczył potężny katak­l­izm na połud­niu Europy, mający dotknąć zwłaszcza Włochy.

W ostat­nich lat­ach — w kon­tekś­cie prob­lemu uchodźców — nieoczeki­wanej aktu­al­ności nabrała przekazana Wandzie Konarzewskiej inna wizja ojca Klimuszki o ataku niewiernych na Europę, docier­a­ją­cych do Starego Kon­ty­nentu łodzi­ami i state­czkami. Sko­jarzenia z obecną sytu­acją wydają się oczy­wiste, choć trzeba zauważyć, że zakon­nik mówił wyraźnie o arab­s­kich wojskach przepraw­ia­ją­cych się przez morze na małych okrągłych state­czkach, a nie o lud­ności cywilnej. Niem­niej sama wizja sprzed ponad 40 lat (!) wydaje się aż nadto sugestywna.

Tak czy inaczej — powtórzmy — dzięki zebra­niu przez K. Kamińskiego tak bogat­ego mate­ri­ału w całość otrzy­mu­jemy do ręki wyjątkowo cenny wolu­min. Gorąco polecamy!

Recen­zja: Niez­nany Świat 05/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.