Wybrane wstęp­ni­aki , artykuły i apele Naczelnego.


Bestialstwo i pytania domagające się odpowiedzi

W sieci dostępne jest prz­er­aża­jące nagranie zro­bione w zakładzie hodowli świń w Przy­bkowie koło Bar­wic w wojew­ództwie zachod­niopo­morskim. Widać na nim, jak kierownik chlewni zabija świnie za pomocą młotka, którym z całej siły zadaje im ciosy w głowę.

Czy­taj więcej…

Faktów zakrzyczeć się nie da

26 sierp­nia w Warsza­wie odbyła się zor­ga­ni­zowana przez Fun­dację QLT kon­fer­encja Szczepi­enia XXI wieku. Smakow­itym ele­mentem realioz­naw­czym poprzedza­ją­cym to wydarze­nie okazała się kilka­krotna zmi­ana jej miejsca, gdyż po zgłę­bi­e­niu tem­atu spotka­nia dys­po­nenci wyna­ję­tych wcześniej na nie sal, z Kance­larią Sejmu włącznie, swoją pier­wotną zgodę na ich udostęp­nie­nie pod różnymi pretek­stami wycofywali.

Czy­taj więcej…

Powtórka z nakładania knebla

Wys­tosowanie przez sze­fów Naczel­nej Izby Lekarskiej, Głównego Inspek­tora San­i­tarnego oraz dyrek­tora Nar­o­dowego Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego — Państ­wowego Zakładu Higieny pisma do prezesa TVN z żądaniem (bo de facto taki właśnie ma ono charak­ter) zaniecha­nia emisji zapowiedzianego 3 kwiet­nia w TVN7 filmu doku­men­tal­nego Andrew Wake­fielda Vaxxed: From Cover-​Up to Cat­a­stro­phe (Wyszczepi­eni: od tus­zowa­nia fak­tów do katas­trofy) jest, jak się wydaje, jedną z najpoważniejszych prób ingerencji w wol­ność mediów pry­wat­nych po 1990 r.

Czy­taj więcej…

Nie do obrony

Czas wró­cić do kuri­ozal­nego orzeczenia Try­bunału Kon­sty­tucyjnego z 10 grud­nia ub. r., mocą którego zale­gal­i­zował on okrutny ubój rytu­alny zwierząt nie tylko na potrzeby żydows­kich i muzuł­mańs­kich gmin wyz­nan­iowych w Polsce, lecz również na skalę prze­mysłową, uza­sad­ni­a­jąc swoje stanowisko koniecznoś­cią respek­towa­nia wol­ności religi­jnych. To jeden z najbardziej zdu­miewa­ją­cych wyroków w his­torii TK, niemożliwy do obrony na grun­cie prawnym, ani zwłaszcza moral­nym oraz etycznym.

Czy­taj więcej…

Między rozumnym rządzeniem, represją i deficytem duchowości

Chcę postawić następu­jącą tezę: im władza słab­sza i wyposażona w wątłe duchowo atry­buty – mimo że ona sama o swo­jej duchowości ma, rzecz jasna, wysokie mnie­manie – tym więcej generuje zakazów i nakazów, trak­tu­jąc prawo przede wszys­tkim jako instru­ment jawnej lub ukry­tej represji. Na nic jed­nak zda się legi­t­ymi­zowanie włas­nych racji wyłącznie za pomocą złud­nych poli­ty­cznych, patri­o­ty­cznych czy religi­jnych haseł. Aut­en­ty­czna duchowość bowiem to coś zupełnie innego niż świato­poglą­dowe dogmaty.

Czy­taj więcej…

Inwazja trolli

W dyskusji na temat wol­ności słowa w internecie, którą niedawno zdomi­nowały związane z nią wydarzenia poli­ty­czne, zabrakło najważniejszego: anal­izy źródeł i przy­czyn postępu­jącej w ostat­nich lat­ach erupcji w sieci nieby­wałego chamstwa, pog­a­rdy dla myślą­cych inaczej i plu­gawego języka nien­aw­iści. W żad­nym innym spośród znanych nam kra­jów zjawisko to nie daje o sobie znać z takim natęże­niem oraz siłą.

Czy­taj więcej…

Masakra, która nie ma końca

Jest coś głęboko zatr­waża­jącego w fak­cie, że Unia Europe­jska, która zaj­muje się dyrdy­małami w rodzaju rozmi­aru bananów i doz­wolonym ksz­tałtem ogórków, nie mówiąc już o doko­na­niu urzę­dowego ustal­e­nia, że śli­maki to ryby (sic!), nie potrafi poradzić sobie ze skan­dalem, jakim jest trwa­jąca od wielu lat na tery­to­rium kilku państw rzeź wędrownych ptaków. To sytu­acja abso­lut­nie nie do przyję­cia, której trzeba położyć kres poprzez zainicjowanie w całej Europie przez jeden – cieszący się odpowied­nim auto­ry­tetem – ośrodek akcji masowych, społecznych protestów, jakie na państ­wach nie respek­tu­ją­cych w tej mierze norm prawa oraz ele­men­tarnych zasad ety­cznych wymuszą w końcu skuteczne działania.

Czy­taj więcej…

Kłamstwa księdza Posackiego

Każda manip­u­lacja ma swoje granice. Jezuita i demonolog z Krakowa, zwal­cza­jący od lat zaciekle wiedzę o zjawiskach para­psy­chicznych, przede wszys­tkim zaś kon­sek­went­nie negu­jący prawo człowieka do wyboru takiej drogi duchowej, którą uznaje on dla siebie za najwłaś­ci­wszą, granicę tę przekroczył.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.