Pomyje

Spis treści

rys. B. Wiśniewski

Home­opaty­czne megaoszustwo, korupcja, sek­cia­rstwo i medi­alne otu­manie­nie ludzi ezoteryką

O lecze­niu home­opatią (w aspekcie gen­er­al­nym): oszukańczy biznes, okul­tysty­czna bred­nia, pro­dukcja „leków” home­opaty­cznych to kpiny z matem­atyki i fizyki; prawdziwe pieni­adze za fałszywe leki; doprawdy, bardziej genial­nego, doprowad­zonego do per­fekcji, a przy tym zale­gal­i­zowanego oszustwa nie było dotąd w his­torii ludzkości; sek­cia­rska istota (tej metody leczenia – przyp. red.); jawne naigry­wanie się z chorych ludzi.
O ojcu home­opatii Samuelu Hah­ne­man­nie: Majaczy on tak:…
O pamięci wody: Ciężki przy­padek infantyl­izmu naukowego…
O peri­odykach home­opaty­cznych (nazwanych przez A. G. pisemkami): Prezen­tują (…) bred­nie…
(Źródło: tekst Gregosiewicza Home­opa­tia. Państ­wowy przekręt wszech cza­sów, strona inter­ne­towa: www​.escu​lap​.pl z 2006 r.)

Raz jeszcze rozko­jar­zone men­tal­nie i moral­nie lewicowe szumowiny

 • Ruch New Age (…) przy­ciąga do siebie, oprócz zwycza­jnych durniów, także rozko­jar­zone men­tal­nie i moral­nie lewicowe szumowiny…
 • Udowod­nię świadome fałs­zowanie rzeczy­wis­tości przez osoby, które mają możli­wość indy­wid­u­al­nego kon­taktu z ludźmi (np. lekarze home­opaci lub bioen­er­gety­czne przygłupy ze świecą Hopi w uchu). Udowod­nię nieucz­ci­wość „elit intelek­tu­al­nych”, które mając łatwy lub pro­fesjon­alny dostęp do mediów powinny być ostoją prawdy, lecz stanowią popłuczyny po bohat­er­ach Orwella.
 • Duża jest też bib­li­ografia na ten temat, lecz prawdę mówiąc stanowi ona kro­plę w morzu ezoterycznych dzieł o sposobach „uzdraw­ia­nia całego człowieka” rodem z New Age. Jest więc fizy­czną niemożli­woś­cią pod­ję­cie przez jed­nego człowieka dyskusji z całym „para­nor­mal­nym” chłamem wydawniczym.

(Cytaty z artykułów A. Gregosiewicza zamieszc­zonych na stronie inter­ne­towej: http://​www​.kulty​.info/​a​r​t​/​321)

Ode­brać dyplomy i tytuły

… home­opatię można spoko­jnie wyrzu­cić na śmiet­nik, zaś home­opatom, wzorem USA, ode­brać prawo wykony­wa­nia zawodu lekarza medy­cyny. W państ­wowych uczel­ni­ach medy­cznych należy rozwiązać wszys­tkie zakłady chemii lub far­makologii, które zaj­mują się zjawiskami para­nor­mal­nymi („pamięć wody”, „dynamiza­cja leku” itp.). Cen­tralna Komisja ds. Tytułów Naukowych powinna zas­tanowić się, czy osoby majaczące o „energii”, którą cechują się „leki” home­opaty­czne, są godne noszenia tytułu pro­fe­sora. Autorom home­opaty­cznej części pro­gramu spec­jal­iza­cji dla far­ma­ceutów należy ode­brać prawo szkole­nia pody­plo­mowego.
(Źródło: Home­opa­tia o Muerte http://​www​.psy​choma​nip​u​lacja​.pl/​a​r​t​/​h​o​m​e​o​p​a​t​i​a​-​o​-​m​u​e​r​t​e​.​h​t​m)

Spo­tyka się dwóch kolegów z Politech­niki na roz­da­niu dyplomów. – Kiedy sobie pomyślę, jakim jestem inżynierem, to aż się boję pójść do lekarza – mówi jeden do drugiego :-)
(Z komen­tarzy inter­nautów do artykułu A. Gregosiewicza Holisty­czne bezmóz­gowie)

Rozbitkowie społeczni i holisty­czne bezmózgowie

Od kilku dekad epi­demia New Age gwał­townie się rozsz­erza, a zain­fekowani osob­nicy skutecznie pro­mują sposoby prze­my­ca­nia Zasady Kos­micznej do wszys­t­kich dziedzin życia społecznego. (…) Owi rozbitkowie społeczni (spod znaku noc­nych koszul ruchu Hare Kryszna) doskonale odnaleźli się w Nowej Erze. (…) Swoich zwolen­ników pod­dają najpierw oper­acji odmóżdże­nia, a następ­nie wypeł­ni­ają ich puste móz­gocza­szki hasłowym hin­duizmem, kos­mo­cen­tryzmem, nat­u­ral­izmem i setkami podob­nych –izmów. Wszys­tko to jest bezład­nie pomieszane, zaś upiór, który wyła­nia się z tego zsypu idei (określanego dla zgrywy post­mod­ern­izmem) nazy­wany jest paradyg­matem holisty­cznym, który jakoby potwierdza związek pan­teisty­cznej mistyki z nauką. Teraz ci „odwróceni” majaczą, że ludzkość osiągnęła kres swoich możli­wości roz­woju. Postęp zaś jest możliwy tylko w przy­padku kwan­towego skoku świado­mości, który nastąpi po osiąg­nię­ciu masy kry­ty­cznej pozy­ty­wnych idei. (…)
Uważam (…), że głęboko niemoral­nym ze strony usta­wodawcy jest dos­tosowywanie pol­skiego prawa do europe­jskiej vodoo-​medycyny, która pro­muje oszukańczą home­opatię oraz inne rodzaje tzw. ter­apii alter­naty­wnych wywodzą­cych się z (naz­nac­zonego pięt­nem okul­tyzmu, misty­cyzmu, magii, pog­a­rdy dla nauki, cyn­icznego kłamstwa i zwycza­jnej głupoty) ruchu New Age.
(Źródło: http://​inte​ri​a360​.pl/​t​e​c​h​n​i​k​a​-​i​-​n​a​u​k​a​/​a​r​t​y​k​u​l​/​h​o​l​i​s​t​y​c​z​n​e​-​b​e​z​m​o​z​g​o​w​i​e​,​28679)

Rozpędzić na cztery wia­try Radę Sza­manów i wyrzu­cić kacze ścierwo

Moje propozy­cje rozwiąza­nia problemu

 1. Rozpędze­nie na cztery wia­try Rady Sza­manów (ksy­wka Rady ds. Medy­cyny Niekon­wencjon­al­nej przy Min­istrze Zdrowia). Ci wyz­nawcy voodoo, powołani na członków przez refor­ma­tora stule­cia – Mar­iusza Łapińskiego, pracują od lat nad znalezie­niem sposobu wery­fikacji zdol­ności leczniczych bioter­apeutów, radi­estetów (itp.) i zale­gal­i­zowa­nia ich dzi­ałal­ności w Cechu Rzemiosł Różnych. (…)
 2. Ode­branie home­opatom (wzorem USA) prawa wykony­wa­nia zawodu lekarza medycyny.
 3. Wykreśle­nie z ustawy Prawo far­ma­ceu­ty­czne art. 21 i zaw­iadomie­nie proku­ratury o popełnie­niu przestępstwa przez „ekspertów”, którzy umieś­cili w nim zapis, że „pro­dukty home­opaty­czne nie muszą wykazy­wać skuteczności terapeutycznej”.
 4. Rozwiązanie (w państ­wowych uczel­ni­ach) wszys­t­kich zakładów chemii lub far­makologii, które zaj­mują się zjawiskami para­nor­mal­nymi („pamięć wody”, „dynamiza­cja leku” itp.).
 5. Ode­branie prawa szkole­nia pody­plo­mowego autorom home­opaty­cznej części pro­gramu spec­jal­iza­cji dla farmaceutów.
 6. Wyprowadze­nie pro­duk­tów home­opaty­cznych z aptek i wstaw­ie­nie ich do super­mar­ketów (obok gumy do żucia).
 7. Przeprowadze­nie kon­troli w Urzędzie Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych. Pode­jrze­wać można, że prezes tego urzędu, dr farm. Leszek Borkowski, dopuszcza do obrotu leki home­opaty­czne wiedząc o ich aneg­do­ty­cznym sposo­bie pro­dukcji. Naraża w ten sposób na utratę zdrowia lub życia oby­wa­teli pol­s­kich (niez­na­jo­mość pod­sta­wowych zasad fizyki i chemii nie zwal­nia od odpowiedzialności).
 8. Przeprowadze­nie kon­troli we wszys­t­kich pol­s­kich odd­zi­ałach zagranicznych firm far­ma­ceu­ty­cznych i sprawdze­nie, czy sposób pro­dukcji „leków” home­opaty­cznych jest zgodny z pod­sta­wowymi zasadami far­makologii. Zwracam szczególną uwagę na firmę Boiron (dyrek­tor Jerzy Sos­nowski), która zalewa pol­ski rynek gran­ulkami cukru „impreg­nowanymi” infor­ma­cją o „leczniczych właś­ci­woś­ci­ach” kaczego ścierwa roz­cieńc­zonego z wodą w sto­sunku 1 do 10400 (Oscil­lo­coc­cinum). Dla porządku przy­pom­i­nam, że Wszechświat jest zbu­dowany z 107882 cząsteczek.

(Źródło: Czy budżet powinien finan­sować pro­jekty badań nad zjawiskami para­nor­mal­nymi? Home­opa­tia ponad prawem, http://​www​.sluzbazdrowia​.com​.pl/​h​t​m​l​/​m​o​r​e​3556​b​.​p​h​p, Służba Zdrowia nr 5558 (35563559) z 24 lipca 2006)

Czy pro­fe­sor G. przy­pad­kiem nie żyje w Bolszewii?

Po prze­granym przez Gregosiewicza pro­ce­sie z firmą Boiron, w którym sąd – pra­wom­oc­nym wyrok­iem – nakazał mu przeprosze­niem powoda, czego onże nie uczynił, w związku z czym firma ta zamieś­ciła w medi­ach przeprosiny w imie­niu i na koszt pozwanego, co jest całkowicie zgodne z obow­iązu­jącą pro­ce­durą prawną:
Wg mnie, ist­nie­nie prawa zezwala­jącego na posługi­wanie się czy­imś nazwiskiem, bez zgody jego właś­ci­ciela, jest jawną kpiną ze spraw­iedli­wości. Czy my przy­pad­kiem nie żyjemy nadal w Bol­szewii?
(Źródło: Feli­eton Gregosiewicza Home­opa­tia, prawo i „przeprosiny”, http://​www​.opoka​.org​.pl/​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​/​I​/​I​B​/​p​r​z​e​k​r​e​t​/​p​r​z​e​k​r​e​t​.​h​t​m​l)

Okul­tysty­czna bred­nia, wyjątkowo bezczelne oszustwo, macki układu

 • …ponieważ home­opaci, opier­a­jąc się świadomie na kłam­li­wych danych, „leczą” ludzi – jest to oszustwo. Biorąc zaś pod uwagę społeczne normy – przestępstwo.
 • Na głęb­szą anal­izę tej okul­tysty­cznej bredni (mowa oczy­wiś­cie o home­opatii – przyp. red. ) szkoda czasu, gdyż nauka nie dysku­tuje z oczy­wistymi absur­dami. Niezori­en­towanym wyjaś­niam tylko, że powyższe zdanie da się przełożyć na stwierdze­nie: „wodę należy suszyć wodą”.
 • Pisemka home­opaty­czne prezen­tują (…) takie bred­nie, od których włos się jeży na głowie.
 • Na powszech­ność (w domyśle: „zgodną z prawem”) tego pseudo-​leczniczego dzi­ała­nia dali się nabrać niemal wszyscy; niestety, łącznie z wieloma lekarzami. Ci ostatni wsty­dzą się swo­jej nai­wności i mil­czą. Tylko ja, od wielu lat, staram się prowadzić dzi­ałal­ność eduka­cyjną. Z nadzieją, że dla wszys­t­kich myślą­cych ludzi podane przeze mnie infor­ma­cje, będą oczy­wistym dowo­dem, że home­opa­tia to wyjątkowo bezczelne oszustwo.
 • Pol­skie władze pub­liczne nie panują nad niekon­trolowanym roz­wo­jem oszustw leczniczych, zwłaszcza home­opatii. Wynika to z niekom­pe­tencji lub niemożności zlik­wid­owa­nia gigan­ty­cznego, korup­cyjnego układu, którego macki mogą się­gać estab­lish­mentu poli­ty­cznego. Chodzi bowiem o wielkie pieniądze. Pol­ska jest bardzo atrak­cyjnym rynkiem zbytu dla fałszy­wych leków home­opaty­cznych, ze względu na wielką liczbę ludzi otu­man­ionych medi­alną ezoteryką.

(Źródło: tekst Gregosiewicza Home­opa­tia. Państ­wowy przekręt wszech cza­sów, strona inter­ne­towa: http://​www​.opoka​.org​.pl/​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​/​I​/​I​B​/​p​r​z​e​k​r​e​t​/​p​r​z​e​k​r​e​t​.​h​t​m​l)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.