O nas

Nieznany ŚwiatMie­sięcz­nik Nie­zna­ny Świat, któ­ry w paź­dzier­ni­ku 2020 r. obcho­dził swo­je 30-lecie, jest naj­star­szym pol­skim tytu­łem pra­so­wym poświę­co­nym psy­cho­tro­ni­ce, pro­ble­mom roz­wo­ju ducho­we­go i tera­piom natu­ral­nym. Jego prób­ny numer uka­zał się już w 1983 r., jed­nak ówcze­sne wła­dze poli­tycz­ne na wyda­wa­nie pisma nie wyra­zi­ły zgo­dy, for­mu­łu­jąc pod adre­sem jego twór­ców zarzut, że zamie­rza­ją pro­pa­go­wać tre­ści sprzecz­ne ze świa­to­po­glą­dem materialistycznym.

Osta­tecz­nie Nie­zna­ny Świat wszedł na rynek w 1990 r., uka­zu­jąc się odtąd regu­lar­nie jako mie­sięcz­nik w nakła­dzie 60–80 tysię­cy egzem­pla­rzy (aktu­al­ny: 44 tys.). Jego współ­wła­ści­cie­lem, auto­rem kon­cep­cji redak­cyj­nej i redak­to­rem naczel­nym był pisarz, repor­ter oraz publi­cy­sta Marek Rymusz­ko (1948−2019), autor kil­ku­na­stu ksią­żek, w więk­szo­ści fak­to­lo­gicz­nych, w tym dwóch napi­sa­nych wspól­nie z Anną Ostrzyc­ką, któ­ra kie­ru­je Wydaw­nic­twem NIEZNANY ŚWIAT oraz Agen­cją ARO – Wydaw­nic­twem FENOMEN (koedy­tor tytułu).

Skon­tak­tuj się z nami

W zagra­nicz­nych ran­kin­gach odno­szą­cych się do ryn­ku pra­so­we­go cza­so­pism ezo­te­rycz­nych Nie­zna­ny Świat wie­lo­krot­nie sytu­owa­no wśród kil­ku naj­po­waż­niej­szych, naj­le­piej reda­go­wa­nych i naj­bar­dziej wia­ry­god­nych tytu­łów w Euro­pie. W gro­nie ponad stu sta­łych współ­pra­cow­ni­ków, któ­rych nazwi­ska wid­nie­ją w redak­cyj­nej stop­ce, są auto­rzy z całe­go świa­ta i nie­mal wszyst­kich kon­ty­nen­tów, wśród nich licz­ni zna­ni dzien­ni­ka­rze oraz bada­cze zja­wisk alter­na­tyw­nych. Pismo współ­pra­cu­je tak­że z kil­ku­na­sto­ma wyda­wa­ny­mi w innych kra­jach tytu­ła­mi o podob­nym pro­fi­lu, co umoż­li­wia sta­łą wymia­nę inte­re­su­ją­cych tek­stów i bie­żą­cy dopływ naj­cie­kaw­szych informacji.

W 1997 r. mie­sięcz­nik zor­ga­ni­zo­wał pierw­szy w Pol­sce zjazd ludzi, któ­rzy prze­ży­li śmierć kli­nicz­ną, cze­go rezul­ta­tem sta­ła się wyda­na przez książ­ka Pol­skie życie po życiu, któ­ra mia­ła już sześć wydań.

FAQ – naj­czę­ściej zada­wa­ne pytania

Wydaw­nic­two NIEZNANY ŚWIAT od ponad 20 lat dys­po­nu­je wła­sną sta­cjo­nar­ną Księ­gar­nią-Gale­rią w War­sza­wie, gdzie w sprze­da­ży znaj­du­je się ok. 9 tysię­cy tytu­łów ksią­żek o tema­ty­ce zbież­nej z zain­te­re­so­wa­nia­mi mery­to­rycz­ny­mi cza­so­pi­sma. Pla­ców­ka ta ofe­ru­je ponad­to: ● suple­men­ty ● pro­duk­ty spo­żyw­cze ● wyro­by proz­dro­wot­ne ● kosme­ty­ki natu­ral­ne ● akce­so­ria ezo­te­rycz­ne ● mul­ti­me­dia ● pro­wa­dzi tak­że gale­rię obrazów.

W 2004 r. uru­cho­mi­li­śmy jed­ną z naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych w Pol­sce księ­gar­ni inter­ne­to­wych pod adre­sem www​.nie​zna​ny​.pl.

Od począt­ku 2017 r. nasz mie­sięcz­nik dostęp­ny jest tak­że w wer­sji elek­tro­nicz­nej.

NIEZNANY ŚWIAT TO:

  • Naj­star­sze w Pol­sce cza­so­pi­smo poświę­co­ne ezo­te­ry­ce, parap­sy­cho­lo­gii, medy­cy­nie, radie­ste­zji, astro­lo­gii, UFO oraz innym tajem­ni­com i feno­me­nom Natury.
  • Rela­cje ze zda­rzeń dziw­nych i zagad­ko­wych, a tak­że repor­ter­skie opo­wie­ści o ludziach o nie­ty­po­wych zdol­no­ściach i właściwościach.
  • Sta­ła sieć doświad­czo­nych współ­pra­cow­ni­ków w kra­ju i zagra­ni­cą, któ­rzy prze­ka­zu­ją naj­śwież­sze i naj­cie­kaw­sze infor­ma­cje z całe­go świa­ta o feno­me­nach ludz­kie­go orga­ni­zmu oraz nie­zwy­kłych zjawiskach.
  • Nie­pu­bli­ko­wa­ne dotych­czas w Pol­sce frag­men­ty ksią­żek oraz arty­ku­łów doty­czą­cych jasno­wi­dze­nia i tele­pa­tii, psy­cho­ki­ne­zy i bli­skich spo­tkań z obiek­ta­mi UFO.
  • Sta­łe pora­dy zdro­wot­ne, w tym tak­że nie­kon­wen­cjo­nal­ne tech­ni­ki tera­peu­tycz­ne i relak­sa­cyj­ne. połą­czo­ne z pre­zen­ta­cją czo­ło­wych heale­rów pol­skich i zagranicznych.
  • Wła­sna Księ­gar­nia-Gale­ria w cen­trum War­sza­wy, któ­ra ofe­ru­je bli­sko dzie­więć tysię­cy tytu­łów ksią­żek, kaset oraz innych arty­ku­łów zwią­za­nych z tema­ty­ką Nie­zna­ne­go Świata.

TWÓRCY NIEZNANEGO ŚWIATA

Marek Rymuszko
Marek Rymusz­ko

MAREK RYMUSZKO (1948−2019) – repor­ter, pisarz, publi­cy­sta. Absol­went stu­diów praw­ni­czych i dzien­ni­kar­skich. Dłu­go­let­ni dzien­ni­karz tygo­dni­ka Pra­wo i Życie oraz współ­pra­cow­nik wie­lu cza­so­pism i serii wydawniczych.

Lau­re­at kil­ku­dzie­się­ciu nagród w ogól­no­pol­skich kon­kur­sach repor­ter­skich. W 1986 r. za cało­kształt dorob­ku w dzie­dzi­nie repor­ta­żu uho­no­ro­wa­ny naj­bar­dziej cenio­ną w śro­do­wi­sku Nagro­dą im. Ksa­we­re­go Pruszyńskiego.

Autor ksią­żek: Spra­wa oso­bi­sta (1979), Miej­sce na górze (1983), Para­lak­sa (1984), Wiel­ka zasadz­ka (1984), Noc kome­ty (1988), Scho­dy (1988 – wyróż­nie­nie Życia Lite­rac­kie­go za naj­lep­szą książ­kę repor­ter­ską roku), Nie­uchwyt­na Siła (1989; we współ­au­tor­stwie z Anną Ostrzyc­ką), Baj­ki pol­skie. Repor­ta­że sądo­we (1990), Zła­ma­na lan­ca (1991), Powrót Nie­uchwyt­nej Siły (1994; rów­nież we współ­au­tor­stwie z A. Ostrzyc­ką), Pol­skie życie po życiu. Rela­cje ludzi ura­to­wa­nych ze sta­nu śmier­ci kli­nicz­nej (1998), Przy­pad­ki meta­fi­zycz­ne (2002), 111 fil­mów z duszą. Meta­fi­zy­ka w kinie (2015; we współ­au­tor­stwie z Prze­my­sła­wem Nowa­kow­ski i Woj­cie­chem Chu­dziń­skim) oraz kil­ku­na­stu pozy­cji wydru­ko­wa­nych w KAW-owskiej serii Eks­pres Repor­te­rów. W 1989 r. w Teatrze Dra­ma­tycz­nym im. Jerze­go Sza­niaw­skie­go w Płoc­ku odby­ła się pre­mie­ra jego sztu­ki Koły­san­ka. Był też współ­au­to­rem sce­na­riu­sza do fil­mu Wiel­ka majów­ka (1981) w reży­se­rii Krzysz­to­fa Rogulskiego.

Wie­lo­let­ni pre­zes ogól­no­pol­skiej orga­ni­za­cji repor­ta­ży­stów – Sto­wa­rzy­sze­nia Kra­jo­wy Klub Reportażu.

Twór­ca kon­cep­cji redak­cyj­nej mie­sięcz­ni­ka Nie­zna­ny Świat i przez 30 lat jego redak­tor naczelny.

* * * * *

Anna Ostrzyc­ka

ANNA OSTRZYCKA – repor­ter i wydaw­ca. Absol­went­ka Wyż­sze­go Stu­dium Języ­ków Obcych oraz Insty­tu­tu Lin­gwi­sty­ki Sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.

Jest zna­na ze swo­ich publi­ka­cji, doty­czą­cych zwłasz­cza nie­kon­wen­cjo­nal­nych tech­nik tera­pii, zaga­dek Natu­ry i feno­me­nów ludz­kie­go organizmu.

Autor­ka wyda­nej wspól­nie z Mar­kiem Rymusz­ko w 1989 r. przez Ofi­cy­nę Lite­ra­tów Rój repor­ter­skiej książ­ki Nie­uchwyt­na siła, w któ­rej zapre­zen­to­wa­no naj­więk­szy pol­ski feno­men psy­cho­ki­ne­tycz­ny Joan­ny Gajew­skiej z Sosnow­ca oraz sta­no­wią­ce­go kon­ty­nu­ację tej edy­cji Powro­tu Nie­uchwyt­nej Siły (Wydaw­nic­two FENOMEN, 1994 r.). Współ­twór­ca Wydaw­nic­twa NIEZNANY ŚWIAT, któ­rym kie­ru­je. Od 1994 r. pro­wa­dzi tak­że Agen­cję ARO – Wydaw­nic­two FENOMEN.

Zapa­mię­taj: Mie­sięcz­nik Nie­zna­ny Świat to pismo dla wszyst­kich, któ­rzy myślą i czu­ją, pra­gnąc wie­dzieć wię­cej niż inni.

Wśród cza­so­pism o podob­nym pro­fi­lu tema­tycz­nym Nie­zna­ny Świat zali­cza­ny jest – w zagra­nicz­nych ran­kin­gach – do kil­ku naj­le­piej reda­go­wa­nych i naj­bar­dziej wia­ry­god­nych tytu­łów w Euro­pie. Z pismem sta­le współ­pra­cu­je bli­sko stu auto­rów z kra­ju i zagra­ni­cy, prak­tycz­nie ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów. Są wśród nich wybit­ni dzien­ni­ka­rze i zna­ni na całym świe­cie bada­cze zja­wisk alter­na­tyw­nych. (patrz: redakcja)

W numerze

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten wpis?
Pozostało odblokowań : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00