FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wydanie papierowe NŚ

Papie­ro­we wyda­nie do kupie­nia w punk­tach sprze­da­ży pra­sy, empi­kach i innych salo­ni­kach na tere­nie całe­go kra­ju w cenie 11 zł 90 gr (w tym 8% VAT). Każ­dy numer tra­fia do kio­sków ok. 20 dnia mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go dato­wa­nie (np. numer luto­wy dostęp­ny jest w kio­skach ok. 20 stycznia).

Wydanie elktroniczne NŚ

Wyda­nie elek­tro­nicz­ne jest dostęp­ne pod adre­sem: e.nieznanyswiat.pl

Cena 1 egz. to 10,90 zł.

Prenumerata tradycyjna (papierowa) NŚ

NIEZNANY ŚWIAT – PRENUMERATA NA 2021 rok – Reali­zo­wa­na przez wydawcę

Wydaw­nic­two NIEZNANY ŚWIAT Sp. j.
ul. Kie­lec­ka 28 lok 2, 02–530 War­sza­wa
tel. +48 (22) 849 77 38,
ema­il: jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Pre­nu­me­ra­ta NŚ

* płat­ność prze­le­wem tra­dy­cyj­nym: kon­to nr 96 1750 0012 0000 0000 3278 1659
* płat­no­ści elek­tro­nicz­ne (e‑przelew, kar­ta) – sklep inter­ne­to­wy wydaw­cy: www​.nie​zna​ny​.pl

Pre­nu­me­ra­ta kra­jo­wa
– mie­sięcz­ni­ka NIEZNANY ŚWIAT obej­mu­je rok kalen­da­rzo­wy np. 2021. Reali­zo­wa­na jest w zasa­dzie, w okre­sach kwar­tal­nych i ich wie­lo­krot­no­ści. Cena zawie­ra kosz­ty prze­sył­ki prio­ry­te­to­wej.
Cena pre­nu­me­ra­ty kra­jo­wej na 2022 r. reali­zo­wa­nej przez Wydawcę

Pre­nu­me­ra­ta zagraniczna

 1. Wydaw­nic­two NIEZNANY ŚWIAT Sp. j.
  ul. Kie­lec­ka 28 lok. 2, 02–530 War­sza­wa
  tel. +48 (22) 849 77 38,
  ema­il: sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go i wybierz opcję Pre­nu­me­ra­ta NŚ.
  Sklep inter­ne­to­wy wydaw­cy: www​.nie​zna​ny​.pl (e‑przelew, kar­ta)
  kon­to nr 96 1750 0012 0000 0000 3278 1659

Prenumerata elektroniczna NŚ

 1. Pre­nu­me­ra­ta elek­tro­nicz­na cza­so­pi­sma „Nie­zna­ny Świat” jest dostęp­na pod adre­sem: e.nieznanyswiat.pl
 2. Pre­nu­me­ra­tę moż­na zaku­pić kli­ka­jąc w zakład­kę: PRENUMERATA

Numery archiwalne NŚ

 1. Archi­wal­ne nume­ry moż­na nabyć w sprze­da­ży wysył­ko­wej i na miej­scu (War­sza­wa, ul. Kre­dy­to­wa 2) w fir­mo­wej księ­gar­ni KGNŚ.
 2. Klik­nij i wybierz inte­re­su­ją­cy Cię numer.

Płatny dostęp do wybranych treści – Subskrypcja

 1. Ist­nie­je moż­li­wość wyku­pie­nia dostę­pu do płat­nych tre­ści w ramach subskrypcji.
 2. Dostęp­na jest opcja odblo­ko­wa­nia 1 arty­ku­łu, 5 lub 10 artykułów.
 3. Wyżej wymie­nio­ne opcje są dostęp­ne tutaj.

Jak można kupić i czytać wydanie elektroniczne?

 1. Wyda­nie elek­tro­nicz­ne NŚ jest dostęp­ne pod adre­sem: e.nieznanyswiat.pl
 2. Na wska­za­nej wyżej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zaku­pu dostę­pu do poje­dyn­cze­go nume­ru NŚ lub wyku­pie­nia prenumeraty.
 3. Instruk­cja doty­czą­ca wyku­pie­nia dostę­pu do poje­dyn­cze­go nume­ru lub okre­so­we­go dostę­pu jest udo­stęp­nio­na w zakład­ce INSTRUKCJA
 4. Wyda­nie elek­tro­nicz­ne moż­na czy­tać w kom­pu­te­rze, smart­fo­nie i tablecie.
 5. Wyda­nie elek­tro­nicz­ne nie jest dostęp­ne w for­ma­tach: pdf, mobi, epub.

Jak działa prenumerata elektroniczna?

Pre­nu­me­ra­ta elek­tro­nicz­na nie jest przy­pi­sa­na do poszcze­gól­nych nume­rów tyl­ko do okre­sów kalen­da­rzo­wych. Ozna­cza to, że kwar­tal­na pre­nu­me­ra­ta wyku­pio­na np. 01 stycz­nia będzie obo­wią­zy­wa­ła przez trzy mie­sią­ce i obej­mie ona wszyst­kie nume­ry Nie­zna­ne­go Świa­ta, któ­re będą aktyw­ne w tym okresie.

Czy jest aplikacja do czytania wydania elektronicznego na urządzeniach mobilnych?

W związ­ku z decy­zją biz­ne­so­wą nasze­go dostaw­cy apli­ka­cji mobil­nych o wyłą­cze­niu z obsłu­gi apli­ka­cji mobil­nych nasze­go tytu­łu zapra­sza­my Pań­stwa na naszą stro­nę inter­ne­to­wą e.nieznanyswiat.pl, gdzie po zalo­go­wa­niu się uzy­ska­cie dostęp do wszyst­kich wcze­śniej zaku­pio­nych e‑wydań.

Decy­zja nasze­go part­ne­ra biz­ne­so­we­go podyk­to­wa­na jest sytu­acją ryn­ko­wą całej bran­ży wydaw­ni­czej, gwał­tow­nym wzro­stem kosz­tów utrzy­ma­nia infra­struk­tu­ry mobil­nej, prze­nie­sie­niem się Czy­tel­ni­ków na ser­wi­sy www wydaw­ców – tym samym bra­kiem moż­li­wo­ści pozy­ska­nia fun­du­szy do dal­szych inwe­sty­cji w roz­wój infra­struk­tu­ry oraz nie­opła­cal­no­ścią jej utrzymania.

Na czym polega subskrypcja?

 1. Sys­tem sub­skryp­cji umoż­li­wia odblo­ko­wa­nie dostę­pu do płat­nych tre­ści zamiesz­czo­nych w witry­nie nie​zna​ny​swiat​.pl. Pole­ga on na wyku­pie­niu pakie­tu ilo­ścio­we­go (1 arty­kuł, 5 arty­ku­łów, 10 artykułów).
 2. W celu sko­rzy­sta­nia z sub­skryp­cji nale­ży zało­żyć kon­to i zaak­cep­to­wać Regu­la­min oraz Poli­ty­kę prywatności

Jak długo mam dostęp do wykupionej treści?

 1. Dostęp do odblo­ko­wa­nych arty­ku­łów jest powią­za­ny z utrzy­ma­niem aktyw­ne­go konta.
 2. Tak więc tak dłu­go jak kon­to jest aktyw­ne, tak dłu­go sub­skry­bent ma dostęp do odblo­ko­wa­nych (zaku­pio­nych) treści.

Dlaczego muszę mieć konto do czytania płatnych treści?

 1. Kon­to jest nie­zbęd­ne do utrzy­my­wa­nia infor­ma­cji o odblo­ko­wa­nych arty­ku­łach oraz pozo­sta­łych do odblokowania.
 2. Jeże­li zaku­pi­li­śmy pakiet 5 arty­ku­łów z cze­go 3 odblo­ko­wa­li­śmy to infor­ma­cja o odblo­ko­wa­nych arty­ku­łach jak i dostęp­nych do odblo­ko­wa­nia jest zapi­sa­na na naszym kon­cie w zakład­kach: odblo­ko­wa­ne wpi­sy, subskrypcja.

Jak zapisać się na newsletter?

 1. W celu zapi­sa­nia się na new­slet­ter wystar­czy podać e‑mail i zaak­cep­to­wać Poli­ty­kę Pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min Newslettera.
 2. Następ­nie nale­ży potwier­dzić swój wybór kli­ka­jąc w link akty­wa­cyj­ny, któ­ry zosta­je wysła­ny w wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­nej na poda­ny adres e‑mail.
 3. W celu zapi­sa­nia się do new­slet­te­ra klik­nij tutaj.

Jak wypisać się z newslettera?

Wypi­sa­nie z new­slet­te­ra jest moż­li­we na dwa sposoby:

 1. W każ­dej wysła­nej do Pań­stwa wia­do­mo­ści znaj­du­je się link, któ­ry umoż­li­wia wypi­sa­nie się z newslettera.
 2. Moż­na rów­nież – przy pomo­cy for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go dostęp­ne­go tutaj – wysłać wia­do­mość wybie­ra­jąc opcję Inspek­tor ochro­ny danych.
 3. Nale­ży pamię­tać o tym, że żąda­nie wypi­sa­nia się z new­slet­te­ra musi być wysła­ne z adre­su, któ­re­go doty­czy (tzn. któ­ry ma być usunięty).

Regulamin newslettera

Regu­la­min new­slet­te­ra jest dostęp­ny tutaj.

Jestem zainteresowana(y) publikacją artykułu w Nieznanym Świecie

Pro­si­my o prze­sła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Redak­cja NŚ.

Jak uzyskać patronat medialny Nieznanego Świata?

Pro­si­my o prze­sła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Wydaw­nic­two NŚ.

Księgarnia stacjonarna (KGNŚ)

Księ­­ga­r­nia-Gale­­ria Nie­zna­ny Świat
ul. Kre­dy­to­wa 2
00–062 War­sza­wa
pon-pt. 10°°-18°°
tel. 22 827−93−49
e‑mail: dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Księ­­ga­r­nia-Gale­­ria (KGNŚ).

Księgarnia internetowa

Fir­mo­wa księ­gar­nia inter­ne­to­wa Nie­zna­ne­go Świa­ta jest pro­wa­dzo­na pod adre­sem: nie​zna​ny​.pl

Treści elektroniczne (e‑booki, artykuły)

 1. Dostęp do płat­nych tre­ści elek­tro­nicz­nych jest dostęp­ny tutaj.
 2. Dostęp do naszych e‑booków jest dostęp­ny tutaj.

Jak zamieścić reklamę w wydaniu papierowym Nieznanego Świata?

Pro­si­my o prze­sła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Rekla­ma NŚ lub kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nume­rem 22 849−77−38

Jak zamieścić reklamę w wydaniu elektronicznym Nieznanego Świata?

Pro­si­my o prze­sła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Wydaw­nic­two NŚ lub kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nume­rem 22 849−77−38

Jak zamieścić reklamę na stronie internetowej Nieznanego Świata?

Pro­si­my o prze­sła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Wydaw­nic­two NŚ lub kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nume­rem 22 849−77−38

Jestem prenumeratorem i nie otrzymałem opłaconego numeru NŚ

 1. Pro­si­my o wysła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Rekla­ma­cje.
 2. W tema­cie wia­do­mo­ści pro­si­my wpi­sać: Brak pre­nu­me­ra­ty NŚ.
 3. Pro­si­my o wysła­nie wia­do­mo­ści z adre­su e‑mail, któ­re­go doty­czy pro­blem (tzn. takie­go, któ­ry był uży­ty pod­czas reje­stra­cji konta).

Nie mam dostępu do wykupionych treści (subskrypcja)

 1. Pro­si­my o wysła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Rekla­ma­cje.
 2. W tema­cie wia­do­mo­ści pro­si­my wpi­sać: Pro­blem z subskrypcją.
 3. Pro­si­my o wysła­nie wia­do­mo­ści z adre­su e‑mail, któ­re­go doty­czy pro­blem (tzn. takie­go, któ­ry był uży­ty pod­czas reje­stra­cji konta).

Nie otrzymałem e‑booka.

 1. Pro­si­my o wysła­nie wia­do­mo­ści na adres e‑mail dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Rekla­ma­cje.
 2. W tema­cie wia­do­mo­ści pro­si­my wpi­sać: Pro­blem z e‑bookiem.
 3. Pro­si­my o wysła­nie wia­do­mo­ści z adre­su e‑mail, któ­re­go doty­czy pro­blem (tzn. takie­go, któ­ry był uży­ty pod­czas reje­stra­cji konta).

W numerze

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten wpis?
Pozostało odblokowań : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00