Każdy ma swoją ścieżkę (e‑book)

19,00 

Kategoria:

Opis

Każdy ma swoją ścieżkę. Między duchem a materią.

111 naj­waż­niej­szych felie­to­nów Mar­ka Rymuszko

Autor: Marek Rymusz­ko
Wydaw­ca:
Wydaw­nic­two „Nie­zna­ny Świat”
Rok wyda­nia: 2021, wyd. 1
For­mat: Mobi Kin­dle, Epub na e‑czytniki, smart­fo­ny i komputery
Stro­ny: 424 w wer­sji papierowej

Każ­dy ma swo­ją ścież­kę to wybór felie­to­nów publi­ko­wa­nych w Nie­zna­nym Świe­cie przez jego zało­ży­cie­la i redak­to­ra naczel­ne­go Mar­ka Rymusz­ko w sta­łej rubry­ce, pod tym wła­śnie hasłem. Są one wie­lo­wy­mia­ro­wym zapi­sem ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta, postrze­ga­ne­go uważ­nym okiem repor­te­ra, dla któ­re­go naj­waż­niej­sza była wol­ność wewnętrz­na i pra­wo każ­de­go czło­wie­ka do doko­ny­wa­nia wybo­ru wła­snej dro­gi życio­wej i duchowej.

Marek Rymusz­ko to kro­ni­karz Zna­ne­go i Nie­zna­ne­go, któ­ry będąc wni­kli­wym i uważ­nym obser­wa­to­rem nie sku­piał się tyl­ko na odno­to­wy­wa­niu fak­tów. Opi­su­jąc odwiecz­ne zma­ga­nia mate­rii i ducha, dobra i zła, nauki i wia­ry zawsze poszu­ki­wał fak­tów. Zada­wał pyta­nia, drą­żył tema­ty, kon­fron­to­wał, docie­kał. Czę­sto poru­sza­jąc się na gra­ni­cy widzial­ne­go i nie­wi­dzial­ne­go, nigdy jej nie prze­kra­czał, bez fak­to­lo­gicz­nej pew­no­ści, że tak wła­śnie trze­ba. Nigdy nie tablo­idy­zo­wał tre­ści, nie szu­kał tanich sen­sa­cji. Pole­mi­zu­jąc z dogma­ta­mi i bękar­ta­mi Kar­te­zju­sza nie tyl­ko skra­cał dystans mię­dzy wie­dzą a wyobra­że­nia­mi o Nie­zna­nym i Nie­wy­tłu­ma­czal­nym, ale w pierw­szej kolej­no­ści zawsze sta­wał w obro­nie tych wszyst­kich, któ­rzy myślą, czu­ją i widzą więcej.

Był czło­wie­kiem nie­zwy­kle zwy­kłym, skrom­nym, nie­za­bie­ga­ją­cym o sła­wę, idą­cym pod prąd, a zara­zem głę­bo­kim myśli­cie­lem, tra­ga­rzem fak­tów na nie­zna­no­świa­to­wym gościń­cu, eru­dy­tą o nie­zwy­kle wyra­fi­no­wa­nym, wręcz baro­ko­wym sty­lu pisa­nia, odczu­wa­ją­cym we- wnętrz­ną radość z two­rze­nia i dzie­le­nia się tą twór­czo­ścią z Czy­tel­ni­ka­mi, z któ­ry­mi miał kon­takt men­tal­ny, jaki stwa­rza świa­do­mość wspól­no­ty odczuć i myśli. Jako agno­styk uwa­żał, że życie bez jakiej­kol­wiek wia­ry ska­zu­je czło­wie­ka na wewnętrz­ną samot­ność, dla­te­go poma­gał budo­wać pomo­sty mię­dzy wła­snym wnę­trzem a ota­cza­ją- cym czło­wie­ka świa­tem – Wszechświatem.

Mamy nadzie­ję, że zbiór ten dostar­czy wszyst­kim Czy­tel­ni­kom wie­lu wspo­mnień i wzru­szeń, jak też reflek­sji i prze­my­śleń, a nowym poko­le­niom pomo­że choć tro­chę zro­zu­mieć ota­cza­ją­cy nas świat.

Pamię­taj­my, aby przede wszyst­kim ufać sobie i podą­żać swo­ją wła­sną ścieżką.

(Tomasz Dur­lak)

***

Książ­ka zosta­ła podzie­lo­na na trzy deka­dy (1990−1999, 2000–2009, 2010–2019), w dwóch pierw­szych czę­ściach zamiesz­czo­no po 36 felie­to­nów, w trze­ciej – ostat­niej – 39. Waż­ne tek­sty, do któ­rych odno­si się Autor, a któ­re nie mogły z racji kon­wen­cji lub obję­to­ści – zostać w niej zawar­te, posta­no­wi­li­śmy udo­stęp­nić na naszych stro­nach internetowych.

Moż­na je prze­czy­tać ska­nu­jąc zamiesz­czo­ne na mar­gi­ne­sach kody (urzą­dze­nia mobil­ne) albo wpi­su­jąc adres inter­ne­to­wy, któ­ry jest poda­ny w przy­pi­sie pod daną tre­ścią. Przy­go­to­wa­li­śmy rów­nież do odsłu­cha­nia ostat­ni wywiad radio­wy, jakie­go udzie­lił Marek Rymusz­ko (będzie moż­na dotrzeć do nie­go w ana­lo­gicz­ny sposób).

Dodat­ko­wo tek­sty zosta­ły podzie­lo­ne na sześć kate­go­rii tema­tycz­nych, któ­rych sym­bo­le umie­ści­li­śmy przy tytu­le każ­de­go felie­to­nu. Dzia­ły te to:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Każdy ma swoją ścieżkę (e‑book)”