Polityka prywatności

I. ZAWARTOŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI ADMINISTRATORA

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści admi­ni­stra­to­ra to infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i innych infor­ma­cji doty­czą­cych użyt­kow­ni­ków stro­ny inter­ne­to­wej www​.nie​zna​ny​swiat​.pl (zwa­nej dalej „Stro­ną”). W niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści admi­ni­stra­tor zawarł jed­no­cze­śnie wszyst­kie infor­ma­cje, któ­re oso­by, któ­rych dane doty­czą, powin­ny otrzy­mać zgod­nie z RODO.

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści zawie­ra infor­ma­cje o prze­twa­rza­niu danych pozy­ski­wa­nych przez Stro­nę , infor­ma­cje doty­czą­ce sto­so­wa­nia pli­ków cookies oraz innych podob­nych technologii.

II. ADMINISTRATOR DANYCH („Administrator”)

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków Stro­ny jest: Wydaw­nic­two „Nie­zna­ny Świat” Anna Ostrzyc­ka-Rymusz­ko spół­ka jaw­na z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Kie­lec­ka 28 lok. 2, 02–530 War­sza­wa, wpi­sa­ną do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go – reje­stru przed­się­bior­ców przez Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy w War­sza­wie, XX Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nr KRS 0000100456, NIP 5212631280, nr REGON 012767703.

Z Admi­ni­stra­to­rem moż­na kon­tak­to­wać się:

 • pod adre­sem kore­spon­den­cyj­nym: ul. Kie­lec­ka 28 lok. 2, 02–530 Warszawa,
 • pod adre­sem pocz­ty elek­tro­nicz­nej: dostęp­nym w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym wybie­ra­jąc opcję Wydaw­nic­two NŚ
 • tele­fo­nicz­nie +48 22 849 7738

III. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamie­rzasz zało­żyć Kon­to Użyt­kow­ni­ka oraz korzy­stać z naszych usług, zosta­niesz popro­szo­ny o poda­nie nam Two­ich danych osobowych.

Two­je dane prze­twa­rza­ne są przez nas we wska­za­nych poni­żej celach, zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu i świad­cze­niem usług w nim ofe­ro­wa­nych („Usłu­gi”).

Cel prze­twa­rza­nia:

W zależ­no­ści od tego, na co się zde­cy­du­jesz, może to być:

 • świad­cze­nie usług ofe­ro­wa­nych w Sklepie
 • reali­za­cja Two­ich zamówień
 • mar­ke­ting bez­po­śred­ni ofe­ro­wa­nych usług, inny niż newsletter
 • prze­sy­ła­nie newslettera

Pod­sta­wa przetwarzania:

 • Umo­wa sprze­da­ży lub dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne na Two­je żąda­nie, zmie­rza­ją­ce do jej zawar­cia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Cią­żą­cy na nas obo­wią­zek praw­ny, np. zwią­za­ny z rachun­ko­wo­ścią (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Two­ja zgo­da wyra­żo­na w Skle­pie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umo­wa o świad­cze­nie usług lub dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne na Two­je żąda­nie, zmie­rza­ją­ce do jej zawar­cia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, pole­ga­ją­cy na prze­twa­rza­niu danych w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny ewen­tu­al­nych rosz­czeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, pole­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga­ją­cy na prze­twa­rza­niu danych w celach ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga­ją­cy na bada­niu satys­fak­cji klien­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Udzie­le­nie odpo­wie­dzi, zała­twie­nie spra­wy (for­mu­larz kon­tak­to­wy online)

Treść kore­spon­den­cji oraz infor­ma­cje o kon­tak­cie są prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do zała­twie­nia spra­wy użyt­kow­ni­ka, w tym do prze­sła­nia infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wej o wybra­nych przez Cie­bie pro­duk­tach lub usłu­gach, oraz nie dłu­żej niż przez 3 mie­sią­ce po zała­twie­niu spra­wy w celach archi­wi­za­cyj­nych w razie koniecz­no­ści obro­ny przed ewen­tu­al­ny­mi rosz­cze­nia­mi wobec administratora.

Dane te będą wów­czas prze­twa­rza­ne w celu reali­za­cji usłu­gi for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go onli­ne świad­czo­nej dro­gą elek­tro­nicz­ną (art. 6 ust. 1 lit. b). Peł­ną infor­ma­cję RODO doty­czą­cą kore­spon­den­cji znaj­dziesz ⇒ tutaj

New­slet­ter ⇒ Regu­la­min newslettera

Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza adre­sy e‑mail sub­skry­ben­tów new­slet­te­ra w celu reali­za­cji zamó­wio­nej usłu­gi new­slet­te­ra, świad­czo­nej dro­gą elek­tro­nicz­ną na pod­sta­wie regu­la­mi­nu dostęp­ne­go tutaj. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane:

 • poda­ny adres e‑mail;
 • datę przy­stą­pie­nia do subskrypcji;
 • infor­ma­cje o wysył­ce newsletterów

Ponad­to admi­ni­stra­tor prze­twa­rza adre­sy e‑mail do świad­cze­nia usłu­gi new­slet­te­ra rów­nież do reali­za­cji usłu­gi zgod­nie z regu­la­mi­nem i niniej­szą poli­ty­ka pry­wat­no­ści, w szcze­gól­no­ści do infor­mo­wa­nia o zmia­nach w wyżej wymie­nio­nych doku­men­tach.
Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu reali­za­cji usłu­gi newslettera.

Poda­nie danych:

Dobro­wol­ne, ale w nie­któ­rych przy­pad­kach może być koniecz­ne do zawar­cia umowy.

Sku­tek nie­poda­nia danych:

W zależ­no­ści od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak moż­li­wo­ści zare­je­stro­wa­nia się w Sklepie
 • brak moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z usług Sklepu
 • brak moż­li­wo­ści doko­na­nia zaku­pów w Sklepie
 • brak moż­li­wo­ści otrzy­my­wa­nia infor­ma­cji o pro­mo­cjach czy ofer­tach spe­cjal­nych, ofe­ro­wa­nych w Sklepie

Moż­li­wość cof­nię­cia zgody:

 • Możesz cof­nąć zgo­dę w każ­dym momen­cie bez poda­nia przy­czy­ny, lecz bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia przed jej cofnięciem.

IV. OKRES PRZETWARZANIA

Two­je dane będzie­my prze­twa­rzać tyl­ko przez okres, w któ­rym będzie­my mieć ku temu pod­sta­wę praw­ną, a więc do momen­tu, w którym:

 • prze­sta­nie cią­żyć na nas obo­wią­zek praw­ny, zobo­wią­zu­ją­cy nas do prze­twa­rza­nia Two­ich danych
  usta­nie moż­li­wość usta­la­nia, docho­dze­nia lub obro­ny ewen­tu­al­nych rosz­czeń zwią­za­nych z umo­wą zawar­tą przez Sklep przez strony
 • cof­niesz zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zosta­nie przy­ję­ty Twój sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych – w przy­pad­ku gdy pod­sta­wą prze­twa­rza­nia Two­ich danych był uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra lub gdy dane były prze­twa­rza­ne w celu mar­ke­tin­gu bezpośredniego

- w zależ­no­ści od tego, co ma zasto­so­wa­nie w danym przy­pad­ku i co nastą­pi najpóźniej.

V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Prze­twa­rza­jąc Two­je dane oso­bo­we sto­su­je­my środ­ki orga­ni­za­cyj­ne i tech­nicz­ne zgod­ne z wła­ści­wy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w tym sto­su­je­my szy­fro­wa­nie połą­cze­nia za pomo­cą cer­ty­fi­ka­tu SSL.

VI. CIASTECZKA (COOKIE)

Nasz ser­wis, jak więk­szość witryn inter­ne­to­wych, korzy­sta z tzw. pli­ków cookies (cia­ste­czek). Pli­ki te:

 • są zapi­sy­wa­ne w pamię­ci Two­je­go urzą­dze­nia (kom­pu­te­ra, tele­fo­nu, itd.)
 • umoż­li­wia­ją Ci, m.in., korzy­sta­nie ze wszyst­kich funk­cji Sklepu
 • nie powo­du­ją zmian w usta­wie­niach Two­je­go urządzenia

Korzy­sta­jąc z odpo­wied­nich opcji Two­jej prze­glą­dar­ki, w każ­dej chwi­li możesz:

 • usu­nąć pli­ki cookies
 • blo­ko­wać wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookies w przyszłości

W naszym ser­wi­sie cia­stecz­ka wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:

 • zapa­mię­ty­wa­nia infor­ma­cji o Two­jej sesji
 • sta­ty­stycz­nym
 • mar­ke­tin­go­wym
 • udo­stęp­nia­nia funk­cji Sklepu

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, będzie moż­na wybrać opcję zapi­su two­jej nazwy, adre­su e‑mail i adre­su stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Cia­stecz­ka wyga­sa­ją po roku.

Jeśli odwie­dzisz stro­nę logo­wa­nia, utwo­rzy­my tym­cza­so­we cia­stecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cia­stecz­ka. Nie zawie­ra ono żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­nie usu­nię­te, kie­dy prze­glą­dar­ka zosta­nie zamknięta.

Pod­czas logo­wa­nia two­rzy­my dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu. Cia­stecz­ka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ną usunięte.

Jeśli zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­glą­dar­ce zosta­nie zapi­sa­ne dodat­ko­we cia­stecz­ko. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych, wska­zu­jąc po pro­stu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwi­lą edy­to­wa­ne­go arty­ku­łu. Wyga­sa ono po 1 dniu.

Aby dowie­dzieć się jak zarzą­dzać pli­ka­mi cookies, w tym jak wyłą­czyć ich obsłu­gę w Two­jej prze­glą­dar­ce, możesz sko­rzy­stać z pli­ku pomo­cy Two­jej prze­glą­dar­ki. Z infor­ma­cja­mi na ten temat możesz zapo­znać się wci­ska­jąc kla­wisz F1 w przeglądarce.

Ponad­to odpo­wied­nie wska­zów­ki znaj­dziesz na nastę­pu­ją­cych pod­stro­nach, w zależ­no­ści od prze­glą­dar­ki, któ­rej używasz:

Wię­cej infor­ma­cji o cia­stecz­kach znaj­dziesz w Wiki­pe­dii.

VII. Komentarze, Media, Osadzanie treści z innych witryn

Komen­ta­rze

 1. Kie­dy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.
 2. Zano­ni­mi­zo­wa­ny ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su e‑mail (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu spraw­dze­nia czy jej używasz.
 3. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar jest dostęp­na tutaj. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komentarza.
 4. Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­da­ne będą prze­cho­wy­wa­ne przez czas nie­okre­ślo­ny. Dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać kolej­ne komen­ta­rze auto­ma­tycz­nie, bez wysy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej moderacji.
 5. Komen­ta­rze gości mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu

Media

 1. Jeśli jesteś zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witry­nę obraz­ki, powi­nie­neś uni­kać prze­sy­ła­nia obraz­ków z taga­mi EXIF lokalizacji.
 2. Odwie­dza­ją­cy stro­nę mogą pobrać i odczy­tać peł­ne dane loka­li­za­cyj­ne z obraz­ków w witrynie.

Osa­dza­nie tre­ści z innych witryn

 1. Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.).
 2. Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witrynę.
 3. Witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

VIII. STATYSTYKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W celu popra­wy jako­ści swo­ich usług Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza infor­ma­cje sta­ty­stycz­ne doty­czą­ce korzy­sta­nia ze stro­ny, w tym infor­ma­cje o sesji, nume­rze IP, ilo­ści spę­dzo­ne­go cza­su na poszcze­gól­nych stro­nach i pod­stro­nach, korzy­sta­nia z poszcze­gól­nych funk­cjo­nal­no­ści usług, infor­ma­cji o urzą­dze­niu i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. Admi­ni­stra­tor korzy­sta z pli­ków cookies lub innych podob­nych tech­no­lo­gii oraz z narzę­dzi sta­ty­stycz­nych Google Ana­ly­tics dostarcz­nych przez Google. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o sto­so­wa­niu pli­ków cookies lub innych podob­nych tech­no­lo­gii znaj­du­ją się <tutaj>.
 2. Dane te są prze­twa­rza­ne zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie Admi­ni­stra­to­ra pole­ga­ją­cym na uła­twie­niu korzy­sta­nia ze stro­ny, popra­wy jako­ści oraz funk­cjo­nal­no­ści świad­czo­nych usług, a prze­twa­rza­nie tych danych nie naru­sza praw i wol­no­ści użyt­kow­ni­ków. Infor­ma­cje o użyt­kow­ni­kach nie są bowiem wyko­rzy­sty­wa­ne w żad­nych dodat­ko­wych celach, a ze wzglę­du na spe­cy­fi­ka­cję usłu­gi stro­ny inter­ne­to­wej dosto­so­wy­wa­nie spo­so­bu wyświe­tla­nia zawar­to­ści stro­ny, uła­twie­nia korzy­sta­nia ze stro­ny oraz popra­wa jako­ści świad­cze­nia usług na stro­nie inter­ne­to­wej jest nie tyl­ko stan­dar­dem ryn­ko­wym, lecz tak­że ocze­ki­wa­niem użyt­kow­ni­ków wobec dostaw­ców stron internetowych.
 3. Ponad­to użyt­kow­nik w każ­dej chwi­li może cof­nąć wyra­żo­ną zgo­dę poprzez zmia­nę usta­wień prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej w zakre­sie dopusz­czal­no­ści sto­so­wa­nia pli­ków cookies lub innych podob­nych technologii.
 4. Dane te są prze­twa­rza­ne w ramach bie­żą­cych dzia­łań Admi­ni­stra­to­ra, lecz nie dłu­żej niż przez 60 dni od otrzy­ma­nia infor­ma­cji. Po tym cza­sie Admi­ni­stra­tor może dalej prze­twa­rzać ogól­ne dane sta­ty­stycz­ne, któ­re będą pozba­wio­ne jakich­kol­wiek infor­ma­cji doty­czą­cych poszcze­gól­nych użytkowników.
 5. Okres dostęp­no­ści danych sta­ty­stycz­nych w narzę­dziach Google Ana­ly­tics dostarcz­nych przez Google może być jed­nak dłuż­szy niż 60 dni, lecz pozo­sta­je to poza zakre­sem decy­zyj­nym Admi­ni­stra­to­ra. Admi­ni­stra­tor nie będzie ich dłu­żej wyko­rzy­sty­wał, lecz będzie miał poten­cjal­ny dostęp do nich do cza­su ich usu­nię­cia przez dostaw­cę ww. narzędzia.

IX. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Admi­ni­stra­tor ujaw­nia dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków wyłącz­nie pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym na mocy zawar­tych umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celu reali­za­cji usług na rzecz administratora:

 • dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia potrzeb­ne­go do pro­wa­dze­nia skle­pu inter­ne­to­we­go i serwisu
 • pod­miot reali­zu­ją­cy dosta­wę towarów
 • dostaw­ca płatności
 • hostin­go­daw­ca
 • wysył­ka newsletterów
 • dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia uła­twia­ją­ce­go pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści (np. opro­gra­mo­wa­nie księgowe)
 • odpo­wied­nie orga­ny publicz­ne w zakre­sie, w jakim Admi­ni­stra­tor jest zobo­wią­za­ny do udo­stęp­nie­nia im danych

X. TWOJE UPRAWNIENIA

Każ­da oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo do:

 • dostę­pu – uzy­ska­nia od admi­ni­stra­to­ra potwier­dze­nia, czy prze­twa­rza­ne są jego dane oso­bo­we. (art. 15 RODO);
 • otrzy­ma­nia kopii danych – uzy­ska­nia kopii danych pod­le­ga­ją­cych prze­twa­rza­niu (art. 15 ust 3 RODO);
 • spro­sto­wa­nia – żąda­nia spro­sto­wa­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, któ­re są nie­pra­wi­dło­we, lub uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych (art. 16 RODO);
 • usu­nię­cia danych – żąda­nia usu­nię­cia jej danych oso­bo­wych (art. 17 RODO);
 • ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia – żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (art. 18 RODO);
 • prze­no­sze­nia danych – (art. 20 RODO);
 • sprze­ci­wu – wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia jej danych oso­bo­wych (art. 21 RODO).
 • cof­nię­cia zgo­dy w każ­dym momen­cie i bez poda­nia przy­czy­ny, lecz prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych doko­na­ne przed cof­nię­ciem zgo­dy nadal pozo­sta­nie zgod­ne z pra­wem. Cof­nię­cie zgo­dy spo­wo­du­je zaprze­sta­nie prze­twa­rza­nia przez admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych w celu, któ­rym zgo­da ta zosta­ła wyra­żo­na.
  Aby sko­rzy­stać z wyżej wymie­nio­nych praw, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, powin­na skon­tak­to­wać się, wyko­rzy­stu­jąc poda­ne dane kon­tak­to­we, z admi­ni­stra­to­rem i poin­for­mo­wać go, z któ­re­go pra­wa i w jakim zakre­sie chce sko­rzy­stać.
  dostę­pu do Two­ich danych osobowych,
 • ich spro­sto­wa­nia,
 • usu­nię­cia,
 • ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
 • żąda­nia prze­nie­sie­nia danych do inne­go administratora,

Skon­tak­tuj się z nami, jeśli chcesz sko­rzy­stać ze swo­ich praw wybie­ra­jąc w dostęp­nym w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym Inspek­tor ochro­ny danych

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą ma pra­wo wnieść skar­gę do orga­nu nad­zo­ru, któ­rym w Pol­sce jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Staw­ki 2, z któ­rym moż­na kon­tak­to­wać się w nastę­pu­ją­cy sposób:

 • listow­nie: ul. Staw­ki 2, 00–193 Warszawa;
 • przez elek­tro­nicz­ną skrzyn­kę podaw­czą dostęp­na na stro­nie: www​.uodo​.gov​.pl;
 • tele­fo­nicz­nie: (22) 531 03 00.

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten wpis?
Pozostało odblokowań : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00