Informacja RODO

Infor­ma­cja RODO doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zawar­tych w kore­spon­den­cji elektronicznej

I. Admi­ni­stra­tor danych.

Wydaw­nic­two „Nie­zna­ny Świat” Anna Ostrzyc­ka-Rymusz­ko spół­ka jaw­na z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy ul. Kie­lec­kiej 28 lok. 2, 02–530 War­sza­wa, NIP: 5212631280, REGON 012767703 wpi­sa­ne do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy, XX Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000100456 jest admi­ni­stra­to­rem danych adre­sa­tów i nadaw­ców wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­nych. Z admi­ni­stra­to­rem moż­na kon­tak­to­wać się

II. Cele i czas prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza infor­ma­cje kon­tak­to­we o nadaw­cach i adre­sa­tach kore­spon­den­cji e‑mailowej, zawar­te w tre­ści tej kore­spon­den­cji, w celu:

 • umoż­li­wie­nia kon­tak­tu e‑mailowego z admi­ni­stra­to­rem oraz podej­mo­wa­nia kon­tak­tu z adresatami;
 • doku­men­to­wa­nia usta­leń doko­ny­wa­nych z klien­ta­mi, kon­tra­hen­ta­mi, inny­mi osobami;
 • przyj­mo­wa­nia pism, zgło­szeń i wnio­sków w for­mie elek­tro­nicz­nej, np. skarg, rekla­ma­cji, innych wniosków;
 • ochro­ny przed rosz­cze­nia­mi oraz docho­dze­nia ewen­tu­al­nych roszczeń.

Kore­spon­den­cję prze­cho­wu­je­my przez rok, chy­ba że wia­do­mo­ści zawie­ra­ją treść istot­ną dla docho­dze­nia rosz­czeń lub ochro­ny przed rosz­cze­nia­mi, wów­czas wybra­ne wia­do­mo­ści będzie­my prze­cho­wy­wać do 3 lat, czy­li do upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń zgod­nie z Kodek­sem cywilnym.

III. Pod­sta­wy praw­ne prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych zawar­tych w kore­spon­den­cji e‑mailowej jest:

 • praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra danych oraz nadaw­ców wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­nych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec kore­spon­den­cji incy­den­tal­nej, pole­ga­ją­cy na umoż­li­wie­niu kon­tak­tu elek­tro­nicz­ne­go z administratorem;
 • nie­zbęd­ność do reali­za­cji umo­wy zawar­tej z naszy­mi klien­ta­mi lub kon­tra­hen­ta­mi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakre­sie kore­spon­den­cji pro­wa­dzo­nej w celu reali­za­cji umowy;
 • dobro­wol­nie wyra­żo­na zgo­da – jeże­li w przy­sła­nej kore­spon­den­cji zosta­ną zawar­te dane szcze­gól­nych kate­go­rii. Jeże­li nadaw­ca nie zawarł zgo­dy w swo­jej kore­spon­den­cji, popro­si­my o jej odręb­ne udzie­le­nie, gdyż jest to waru­nek koniecz­ny do zgod­ne­go z RODO prze­twa­rza­nia przez nas danych szcze­gól­nych kate­go­rii. Wyra­żo­ną zgo­dę moż­na cof­nąć w każ­dym momen­cie, bez poda­wa­nia przy­czy­ny, lecz bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem jej prze­twa­rza­nia przed jej cofnięciem;
 • dobro­wol­nie wyra­żo­na zgo­da poprzez wyraź­ne dzia­ła­nie potwier­dza­ją­ce – jeże­li nadaw­ca wia­do­mo­ści popro­si o udzie­le­nie infor­ma­cji doty­czą­cych mar­ki admi­ni­stra­to­ra, jego pro­duk­tów lub usług, odpo­wiedź udzie­lo­na nadaw­cy będzie zawie­rać żąda­ne przez nadaw­cę infor­ma­cje, a wysła­nie zapy­ta­nia będzie ozna­cza­ło zgo­dę na prze­sła­nie nadaw­cy przez admi­ni­stra­to­ra infor­ma­cji han­dlo­wych na poda­ny przez nadaw­cę adres e‑mail w zakre­sie nie­zbęd­nym do udzie­le­nia infor­ma­cji (art. 10 usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną); wyra­żo­ną zgo­dę moż­na cof­nąć w każ­dym momen­cie, bez poda­nia przy­czy­ny, lecz infor­ma­cje han­dlo­we wysła­ne po wysła­niu zapy­ta­nia o nie, a przed cof­nię­ciem zgo­dy, będą wysła­ne zgod­nie z pra­wem; cof­nię­cie zgo­dy może unie­moż­li­wić udzie­le­nie peł­nej odpo­wie­dzi na zada­ne pytanie;
 • praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra pole­ga­ją­cy na docho­dze­niu rosz­czeń lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, zgod­nie z ogól­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w szcze­gól­no­ści z Kodek­sem cywil­nym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

IV. Odbior­cy danych oso­bo­wych zawar­tych w korespondencji.

 1. Admi­ni­stra­tor może ujaw­niać treść kore­spon­den­cji wyłącz­nie w celu docho­dze­nia swo­ich rosz­czeń w ramach postę­po­wa­nia oraz pod­mio­tom współ­pra­cu­ją­cym z admi­ni­stra­to­rem na pod­sta­wie pisem­nych umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, w celu reali­za­cji okre­ślo­nych w umo­wie zadań i usług na rzecz admi­ni­stra­to­ra, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie obsłu­gi pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub tra­dy­cyj­nej, hostin­gu, obsłu­gi IT, win­dy­ka­cji, usług praw­nych lub dorad­czych, obsłu­gi administracyjnej.
 2. Admi­ni­stra­tor nie pla­nu­je prze­ka­zy­wać danych oso­bo­wych do państw trze­cich (tj. państw spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go obej­mu­ją­ce­go Unię Euro­pej­ską, Nor­we­gię, Lich­ten­ste­in i Islan­dię) oraz do orga­ni­za­cji międzynarodowych.
 3. Dane oso­bo­we zawar­te w kore­spon­den­cji nie będą pod­le­gać zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym profilowaniu.

V. Pra­wa osób, któ­rych dane oso­bo­we dotyczą.

Z zastrze­że­niem ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z RODO i innych prze­pi­sów pra­wa, każ­da oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma prawo:

 • dostę­pu – uzy­ska­nia od admi­ni­stra­to­ra potwier­dze­nia, czy prze­twa­rza­ne są jego dane oso­bo­we. (art. 15 RODO);
 • do otrzy­ma­nia kopii danych – uzy­ska­nia kopii danych pod­le­ga­ją­cych prze­twa­rza­niu (art. 15 ust 3 RODO);
 • do spro­sto­wa­nia – żąda­nia spro­sto­wa­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, któ­re są nie­pra­wi­dło­we, lub uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych (art. 16 RODO);
 • do usu­nię­cia danych – żąda­nia usu­nię­cia jej danych oso­bo­wych (art. 17 RODO);
 • do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia – żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (art. 18 RODO);
 • do prze­no­sze­nia danych – (art. 20 RODO);
 • do sprze­ci­wu – wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia jej danych oso­bo­wych (art. 21 RODO).

Aby sko­rzy­stać z wyżej wymie­nio­nych praw, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, powin­na skon­tak­to­wać się, wyko­rzy­stu­jąc poda­ne dane kon­tak­to­we, z admi­ni­stra­to­rem i poin­for­mo­wać go, z któ­re­go pra­wa i w jakim zakre­sie chce skorzystać.

V. Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą ma pra­wo wnieść skar­gę do orga­nu nad­zo­ru, któ­rym w Pol­sce jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Staw­ki 2, z któ­rym moż­na kon­tak­to­wać się w nastę­pu­ją­cy sposób:

VI. Inspek­tor ochro­ny danych.

W każ­dym przy­pad­ku oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może rów­nież skon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z inspek­to­rem ochro­ny danych administratora:

 • e‑mailowo pod adre­sem pocz­ty elek­tro­nicz­nej: dostęp­nym w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym wybie­ra­jąc opcję Inspek­tor ochro­ny danych;
 • na wyżej poda­ny adres kore­spon­den­cyj­ny z dopi­skiem: Inspek­tor ochro­ny danych.

VII. Akty praw­ne przy­wo­ła­ne w klauzuli

1) RODO – roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (EU) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2) art. 10 usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
3) art. 118 i n. usta­wy z 23 kwiet­nia 1964 – Kodeks cywil­ny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten wpis?
Pozostało odblokowań : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00