Regulamin darowizn

Regu­la­min Darowizn

§ I DEFINICJE

Dar­czyń­ca – każ­da peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na, któ­ra prze­ka­zu­je Daro­wi­znę.
Obda­ro­wa­ny – Wydaw­nic­two „Nie­zna­ny Świat” Anna Ostrzyc­ka-Rymusz­ko Spół­ka jaw­na z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Kie­lec­ka 28 lok. 2, 02–530 War­sza­wa, wpi­sa­ną do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go – reje­stru przed­się­bior­ców przez Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy w War­sza­wie, XX Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nr KRS 0000100456, NIP 5212631280, nr REGON 012767703.
Daro­wi­zna – umo­wa, przez któ­rą Dar­czyń­ca zobo­wią­zu­je się do bez­płat­ne­go świad­cze­nia na rzecz Obda­ro­wa­ne­go kosz­tem swe­go mająt­ku.
PayU S. A. – ope­ra­tor płat­no­ści elek­tro­nicz­nych onli­ne z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Grun­waldz­ka 186, 60–166 Poznań NIP 779−23−08−495, REGON 300523444, Sąd Rejo­no­wy Poznań – Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, KRS 0000274399
www​.nie​zna​ny​swiat​.pl – stro­na inter­ne­to­wa pro­wa­dzo­na przez Obdarowanego.

§ II INFORMACJE OGÓLNE

Niniej­szy regu­la­min ma na celu okre­śle­nie warun­ków prze­ka­zy­wa­nia daro­wizn onli­ne – za pomo­cą for­mu­la­rza dostęp­ne­go na stro­nie www​.nie​zna​ny​swiat​.pl – reali­zo­wa­nych przez ser­wis płat­no­ści elek­tro­nicz­nych PayU S. A.

§ III ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Dar­czyń­ca prze­ka­zu­je Daro­wi­znę Obda­ro­wa­ne­mu celem wspar­cia jego dzia­łań wydawniczych.
 2. Prze­ka­za­nie Daro­wi­zny odby­wa się za pomo­cą for­mu­la­rza onli­ne dostęp­ne­go na stro­nie www​.nie​zna​ny​swiat​.pl.
 3. Ser­wis PayU umoż­li­wia prze­ka­za­nie daro­wi­zny na rzecz Obda­ro­wa­ne­go celem wspar­cia jego dzia­łań wydawniczych.
 4. W celu prze­ka­za­nia jed­no­ra­zo­wej Daro­wi­zny przy pomo­cy ser­wi­su PayU, po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza obec­ne­go na stro­nie www​.nie​zna​ny​swiat​.pl Dar­czyń­ca zosta­je odpo­wied­nio prze­kie­ro­wa­ny do ser­wi­su payu​.pl.
 5. W ramach płat­no­ści onli­ne Dar­czyń­ca może doko­nać wpłat za pomo­cą:
  – kart płat­ni­czych
  – prze­le­wów elek­tro­nicz­nych (w tym BLIK)

§ IV PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Wypeł­nia­jąc dane w For­mu­la­rzu Dar­czyń­ca akcep­tu­je Regu­la­min oraz wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie Danych Oso­bo­wych przez Obda­ro­wa­ne­go, zgod­nie z warun­ka­mi Regu­la­mi­nu i w celach w nim określonych.
 2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Obdarowany.
 3. Dar­czyń­cy przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do danych, ich popra­wia­nia, żąda­nia ich usu­nię­cia, a tak­że pra­wo ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wnie­sie­nia sprze­ci­wu co do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, jeże­li dane są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z wymo­ga­mi prawnymi.
 4. Dane będą prze­twa­rza­ne w celu zawar­cia i wyko­ny­wa­nia umo­wy zawar­tej z Obda­ro­wa­nym oraz doko­na­nia nie­zbęd­nych roz­li­czeń w związ­ku z jej zawar­ciem (w przy­pad­ku gdy są niezbędne).
 5. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, jed­nak kon­se­kwen­cją ich nie­poda­nia będzie nie­moż­ność zawar­cia umowy.
 6. W zakre­sie, w jakim dane prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie odręb­nej zgo­dy, przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie. Pozo­sta­nie to jed­nak bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia danych, któ­re­go doko­na­no przed jej cofnięciem.
 7. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne zasad­ni­czo przez czas do upły­wu okre­su przedaw­nie­nia rosz­czeń i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z umo­wy zawar­tej z Obdarowanym.

§ V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Dar­czyń­ca może zgło­sić rekla­ma­cję i zażą­dać zwro­tu prze­ka­za­nej darowizny.
 2. Rekla­ma­cję nale­ży zgło­sić na adres e‑mail, któ­ry jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Rekla­ma­cje NŚ: wpi­su­jąc w tytu­le wia­do­mo­ści „Daro­wi­zna – Rekla­ma­cja” oraz poda­jąc powód i szcze­gó­ło­we dane transakcji.
 3. Każ­da rekla­ma­cja roz­pa­try­wa­na będzie przez Obda­ro­wa­ne­go indy­wi­du­al­nie w cią­gu 14 dni od daty otrzy­ma­nia reklamacji.

§ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obda­ro­wa­ny ma pra­wo do zmia­ny regu­la­mi­nu w dowol­nym momencie.
 2. W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym regu­la­mi­nem sto­su­je się prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.

Dona­cja (daro­wi­zna)

W naszym ser­wi­sie ist­niej moż­li­wość prze­ka­zy­wa­nia daro­wizn onli­ne – za pomo­cą for­mu­la­rza dostęp­ne­go na stro­nie www​.nie​zna​ny​swiat​.pl – reali­zo­wa­nych przez ser­wis płat­no­ści elek­tro­nicz­nych PayU S. A.

Usłu­ga ta jest świad­czo­na zgod­nie z ⇒ Regu­la­min wpła­ca­ją­ce­go dona­cję (daro­wi­znę).

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten wpis?
Pozostało odblokowań : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00