Nieznany Świat 7/2015 (295)

W NUMERZE:

 • Kon­takt
  We włoskim miasteczku Gros­seto niedaleko Medi­olanu dzi­ała założone przez Mar­cello Bac­ciego Cen­trum Badań Psy­chotron­icznych, w którym od 50 lat odby­wają się seanse łączności z rozmów­cami z zaświatów. Rolę aparatury przekazu­jącej głosy z innych wymi­arów pełni stare, zabytkowe radio, przy czym przekazy następują również po wyję­ciu z niego lamp. Świad­kami i uczest­nikami wspom­ni­anych rozmów w tym okre­sie było parę tysięcy osób, wśród których znaleźli się również fizycy i inni naukowcy. Cen­trum tran­sko­mu­nika­cyjne Bac­ciego odwiedz­iła w przeszłości nieżyjąca już kore­spon­den­tka Joa­sia Bukowska, która napisała stamtąd obsz­erny repor­taż. Obec­nie wracamy do Gros­seto, ujaw­ni­a­jąc nowe, zdu­miewa­jące fakty, o których węgier­ski pro­fe­sor Erwin Las­zlo, autor książki Quan­tum Shift in the Global Brain mówi, że cieszy się, iż mógł porozu­mieć się z kimś po drugiej stronie. W tamte­jszych sen­sach tran­sko­mu­nika­cyjnych uczest­niczył również ojciec dr Fran­cois Brune — lau­reat Nagrody Hon­orowej za 2008 r., autor licznych książek na ten temat, m.in. najbardziej znanej spośród nich Umarli mówią. Raport
 • Mali bra­cia o wiel­kich ser­cach
  Motto tego numeru naw­iązuje m.in. do anon­sowanego tu wzrusza­jącego i porusza­jącego tek­stu dr Mał­gorzaty Stępień. O zwierzę­tach i ich odczuwa­niu przy­jaźni, emoc­jach i proce­sach myślowych, kon­tak­tach z nami w życiu codzi­en­nym – i po porzuce­niu fizy­cznej powłoki. Także o ratowa­niu przez nie ludzi, niepraw­dopodob­nych wręcz podróżach w poszuki­wa­niu utra­conych właś­ci­cieli — i wiele więcej. Część pier­wsza w tym wyda­niu, dokończe­nie za miesiąc
 • Sie­dem poszuki­wanych skar­bów świata
  Od skarbu Limy i łupu pułkown­ika Mosby’ego, po zagu­biony ładunek Nues­tra Seňora de Atoche, zagadkę dna jeziora Guatavito w Kolumbii i utra­cone złoto amerykańs­kich kon­fed­er­atów. Do listy sporząd­zonej przez zachod­niego autora dorzu­camy własną — ze skar­bami tem­plar­iuszy i złotem Inków ukry­tym gdzieś w okoli­cach pol­skiej Niedz­icy na czele
 • Zagadki Kaszkułak­skiej Jask­ini
  Jest określana mianem jed­nego z najs­traszniejszych miejsc na Ziemi, a mieszkańcy nazy­wają ja Pieczarą Czarnego Dia­bła. Uczest­nicy ekspedy­cji, którzy próbowali eksplorować to miejsce, albo ginęli w niewy­jaśnionych okolicznoś­ci­ach, albo wyco­fy­wali się stamtąd owład­nięci niewytłu­maczal­nym stra­chem. Niek­tórzy postradali zmysły, inni opowiadali o czy­jejś wyczuwal­nej obec­ności w fer­al­nej gro­cie usy­tuowanej na połud­niowym zboczu rosyjskiej góry Kaszkułak. Czy związane z tymi wydarzeni­ami zagadki są związane z leg­endą o Czarnym Sza­manie, który podobno był aut­en­ty­czną postacią i został zamor­dowany pod­czas wojny domowej, czy z wych­wyconymi przez aparaturę tajem­niczymi syg­nałami elek­tro­mag­ne­ty­cznymi emi­towanymi gdzieś z głębi ziemi?
 • Zagin­ione cywiliza­cje Ana­tolii
  Leszek Matela tym razem pojechał do Tur­cji, gdzie znalazł jeden z naj­ciekawszych na Ziemi rejonów kryją­cych zagadki przeszłości. Autor poczyt­nych książek pisze m.in. o sekre­tach Góry Nem­rut i tropach Het­ytów, pochodach bogów wiel­kich skał, śladach Abra­hama i Szafra­nowym Klasz­torze. Warto wziąć udział w tej fra­pu­jącej wycieczce
 • Mary­narka wojenna USA kon­tra USO
  Czyli zma­gania armii z niez­nanymi obiek­tami pod­wod­nymi, a w tle tzw. trzy skan­dy­nawskie fale UFO. Czy wszys­tkie incy­denty z udzi­ałem szwedz­kich i innych jed­nos­tek mors­kich stanow­iły jedynie efekt tajnych oper­acji mil­i­tarnych? Czy wiz­yta super­pancernika USS Iowa i raki­etowego krążown­ika prze­ci­wlot­niczego Fort Ticon­derega w por­tach wojen­nych Nor­wegii i Danii w lat­ach 80. ub. wieku była aby na pewno misją kur­tu­azyjną, jak zapew­ni­ano, czy też miała związek z zagad­kowymi wydarzeni­ami na tamte­jszych akwe­nach i głośnymi man­i­fes­tac­jami niez­nanych obiek­tów lata­ją­cych nad nor­weską doliną Hess­dalen, o których w między­nar­o­dowym rapor­cie napisano, że nie są w 100 pro­cen­tach wytłu­maczalne na grun­cie współczes­nej nauki? Czy obserwacja nad miastem Umeä w Szwecji 23 sierp­nia 1991 r. miała jakiś związek z moskiewskim puczem Jana­jewa — Kri­uczkowa — Pugo? O efek­tach rozpoz­na­nia elek­tron­icznego i doku­men­tach, jakich — mimo upływu lat — nie zgod­zono się ujawnić.

PON­ADTO:

 • Tropem wizji medium — ciąg dal­szy para­nor­mal­nego śledztwa w sprawie tajem­nic Ślęży
 • Detek­tyw i jas­nowidz: Wiedeński ślad (o współpracy pry­wat­nego detek­tywa Krystyny Kuźmicz z jas­nowidzką i jej para­nor­mal­nym odczy­cie, dzięki któremu udało się rozwikłać sprawę morderstwa)
 • W naszym cyklu na temat reinkar­nacji tym razem o wcie­le­ni­ach w rodzinie, w Okruchach Wszechświata m.in. o naukowych aspek­tach wiz­ual­iza­cji czarnej dzi­ury w filmie Inter­stel­lar
 • O bore­liozie inaczej
 • Sześć niesamow­itych kłamstw, o których prze­mysł spoży­w­czy ci nie powie
 • Szmili­chowski o miłości i życiu emocjonalnym
 • Horoskop na lipiec.

W sprzedaży



Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.