Regulaminy

Regu­la­min skle­pu i kon­ta – www​.nie​zna​ny​swiat​.pl

Okre­śla­ją­cy m.in. zasa­dy zawie­ra­nia umów sprze­da­ży poprzez sklep, zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o Sprze­daw­cy, skle­pie oraz o pra­wach Konsumenta.

Spis tre­ści
§ 1 Definicje
§ 2 Kon­takt ze Sprzedawcą
§ 3 Posta­no­wie­nia ogólne
§ 4 Wymo­gi techniczne
§ 5
Zaku­py w Sklepie
§ 6 Płatności
§ 7 Reali­za­cja zamówienia
§ 8 Pra­wo odstą­pie­nia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Kon­to – ure­gu­lo­wa­na odręb­nym regu­la­mi­nem nie­od­płat­na funk­cja Skle­pu (usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną), dzię­ki któ­rej Kupu­ją­cy może zało­żyć w Skle­pie swo­je indy­wi­du­al­ne Konto.
Kon­su­ment – Kon­su­ment w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su cywilnego.
Publi­ka­cje Elek­tro­nicz­ne – pli­ki elek­tro­nicz­ne zawie­ra­ją­ce tre­ści, obra­zy, mate­ria­ły video, zdję­cia lub dźwię­ki, będą­ce utwo­ra­mi w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz 631 ze zm.) w tym m.in e‑booki, e‑booki mul­ti­me­dial­ne, audio­bo­oki, słuchowiska.
Regu­la­min – niniej­szy regulamin.
Sklep – sklep inter­ne­to­wy Nie­zna­ny Świat pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę pod adre­sem www​.nie​zna​ny​swiat​.pl.
Sprze­daw­ca – Wydaw­nic­two „Nie­zna­ny Świat” Anna Ostrzyc­ka-Rymusz­ko spół­ka jaw­na z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Kie­lec­ka 28 lok. 2 , 02–530 War­sza­wa, wpi­sa­ną do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go – reje­stru przed­się­bior­ców przez Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy w War­sza­wie, XX Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nr KRS 0000100456, NIP 5212631280, nr REGON 012767703.
Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne – usłu­gi elek­tro­nicz­ne pole­ga­ją­ce na wyku­pie­niu dostę­pu do płat­nych tre­ści arty­ku­łów publi­ko­wa­nych w Witry­nie (www​.nie​zna​ny​swiat​.pl)
Użyt­kow­nik – oso­ba (fizycz­na, praw­na, jak rów­nież jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej) korzy­sta­ją­ca ze skle­pu i kon­ta Sprze­daw­cy, usług udo­stęp­nio­nych w witry­nie oraz publi­ka­cji elek­tro­nicz­nych ścią­gnię­tych lub zamó­wio­nych przy uży­ciu witry­ny sprzedającego
Witry­na – witry­na inter­ne­to­wa znaj­du­ją­ca się pod adre­sem: www​.nie​zna​ny​swiat​.pl

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest do korzy­sta­nia ze skle­pu i kon­ta w spo­sób zgod­ny z niniej­szym regu­la­mi­nem, obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, ogól­ny­mi zasa­da­mi korzy­sta­nia z sie­ci inter­net oraz w spo­sób nie­na­ru­sza­ją­cy pra­wa sprze­daw­cy oraz praw osób trzecich.
 2. Zało­że­nie kon­ta, zło­że­nie zamó­wie­nia na Publi­ka­cję Elek­tro­nicz­ną i Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne przez oso­by fizycz­ne mają­ce ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (np. oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 13 lat, a mają mniej niż 18 lat) nie­zbęd­na jest zgo­da opie­ku­na prawnego.
 3. Użyt­kow­nik pono­si odpo­wie­dzial­ność za poda­nie nie­praw­dzi­wych lub nie­ak­tu­al­nych danych oso­bo­wych. W szcze­gól­no­ści za poda­nie nie­wła­ści­we­go kra­ju zamiesz­ka­nia, któ­ry jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go nali­cze­nia i roz­li­cze­nia podat­ku VAT.
 4. Korzy­sta­nie z wszel­kich udo­stęp­nio­nych (płat­nie i nie­od­płat­nie) mate­ria­łów (w tym Usług Elek­tro­nicz­nych i Publi­ka­cji Elek­tro­nicz­nych) nie jest rów­no­znacz­ne z udzie­le­niem Użyt­kow­ni­ko­wi jakiej­kol­wiek licen­cji lub pra­wa do korzy­sta­nia z jakiej­kol­wiek chro­nio­nej zawar­to­ści dostęp­nej za jej pośred­nic­twem, poza przy­pad­ka­mi wyraź­nie wymie­nio­ny­mi w niniej­szym Regulaminie.
 5. Wszyst­kie Publi­ka­cje Elek­tro­nicz­ne i Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne są ozna­czo­ne i zabez­pie­czo­ne przed nie­zgod­nym – z niniej­szym Regu­la­mi­nem – ich korzy­sta­niem przez Użytkownika.
 6. Wszyst­kie mate­ria­ły publi­ko­wa­ne w witry­nie są chro­nio­ne i ozna­czo­ne nastę­pu­ją­cą adno­ta­cją „© Wszel­kie pra­wa w tym pra­wa auto­rów i wydaw­cy zastrze­żo­ne. Jakie­kol­wiek dal­sze roz­po­wszech­nia­nie arty­ku­łów i innych czę­ści cza­so­pi­sma bez pisem­nej zgo­dy wydaw­cy zabronione.”

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu potrzeb­ne jest:
 • Urzą­dze­nie z dostę­pem do Internetu
 • Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa obsłu­gu­ją­ca Java­Script oraz pli­ki cookies.
 • Aktyw­ne kon­to e‑mail.

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sklep sprze­da­je Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne oraz Publi­ka­cje Elektroniczne.
 2. Ceny widocz­ne w Skle­pie zawie­ra­ją poda­tek VAT. 
 3. Wybra­ne do kupie­nia Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne i Publi­ka­cje Elek­tro­nicz­ne nale­ży dodać do koszy­ka w Sklepie.
 4. Następ­nie Użyt­kow­nik poda­je dane nie­zbęd­ne do zre­ali­zo­wa­nia zło­żo­ne­go zamó­wie­nia oraz wybie­ra meto­dę płat­no­ści za zamówienie.
 5. Zamó­wie­nie zosta­je zło­żo­ne w momen­cie potwier­dze­nia jego tre­ści i zaak­cep­to­wa­nia Regu­la­mi­nu przez Użytkownika.
 6. Zło­że­nie zamó­wie­nia jest toż­sa­me z zawar­ciem umo­wy sprze­da­ży pomię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Sprzedawcą.
 7. Do reali­za­cji zamó­wie­nia jest nie­zbęd­ne posia­da­nie konta.

§ 6 PŁATNOŚCI

Za zło­żo­ne zamó­wie­nie moż­na zapła­cić, w zależ­no­ści od wybo­ru Użytkownika:

 1. za pośred­nic­twem plat­for­my płat­ni­czej: PayU.
 2. za pośred­nic­twem PayPal.
 3. Sprze­daw­ca infor­mu­je, że w przy­pad­ku nie­któ­rych metod płat­no­ści, ze wzglę­du na ich spe­cy­fi­kę, opła­ce­nie zamó­wie­nia tą meto­dą jest moż­li­we wyłącz­nie bez­po­śred­nio po zło­że­niu zamówienia.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprze­daw­ca jest obo­wią­za­ny do dostar­cze­nia Usług Elek­tro­nicz­nych i Publi­ka­cji Elek­tro­nicz­nych bez wad.
 2. W trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia – do momen­tu naci­śnię­cia przy­ci­sku „KUPUJĘ i PŁACĘ” – Użyt­kow­nik ma moż­li­wość mody­fi­ka­cji wpro­wa­dza­nych danych, w tym w zakre­sie Usług Elek­tro­nicz­nych i Publi­ka­cji Elektronicznych.
 3. Zło­że­nie zamó­wie­nia doko­nu­je się po zaak­cep­to­wa­niu i potwier­dze­niu przez Użyt­kow­ni­ka wszyst­kich jego istot­nych ele­men­tów, z chwi­lą naci­śnię­cia przy­ci­sku „KUPUJĘ i PŁACĘ”
 4. Zło­że­nie przez Użyt­kow­ni­ka zamó­wie­nia sta­no­wi oświad­cze­nie woli zawar­cia umo­wy sprze­da­ży, zgod­nie z tre­ścią Regulaminu.
 5. Umo­wa sprze­da­ży zawie­ra­na jest w języ­ku polskim.
 6. Dostęp do Usług Elek­tro­nicz­nych i Publi­ka­cji Elek­tro­nicz­nych nastę­pu­je nie wcze­śniej, niż po uisz­cze­niu zapła­ty przez Użytkownika.
 7. Po odno­to­wa­niu na kon­cie Sprze­daw­cy płat­no­ści, Sprze­daw­ca udo­stęp­ni Użyt­kow­ni­ko­wi (w spo­sób auto­ma­tycz­ny) zamó­wio­ne Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne i Publi­ka­cje Elek­tro­nicz­ne poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści na wska­za­ny na Kon­cie Użyt­kow­ni­ka adres e‑mail.
 8. Zamó­wie­nie na udo­stęp­nio­ne Użyt­kow­ni­ko­wi Publi­ka­cji Elek­tro­nicz­nych zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne auto­ma­tycz­nie po sku­tecz­nym jego opłaceniu.
 9. Zamó­wie­nie na udo­stęp­nie­nie Użyt­kow­ni­ko­wi Usług Elek­tro­nicz­ne zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne auto­ma­tycz­nie po sku­tecz­nym jego opłaceniu.
 10. Do każ­de­go opła­co­ne­go zamó­wie­nia wysta­wia­na jest auto­ma­tycz­nie fak­tu­ra VAT, któ­rą Użyt­kow­nik otrzy­mu­ję mailem na adres e‑mail uży­ty pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Użyt­kow­nik pono­si odpo­wie­dzial­ność za poda­nie nie­praw­dzi­wych lub nie­ak­tu­al­nych danych oso­bo­wych (w szcze­gól­no­ści za poda­nie nie­wła­ści­we­go kra­ju zamiesz­ka­nia, któ­ry jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go nali­cze­nia i roz­li­cze­nia podat­ku VAT).

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprze­daw­ca sprze­da­je tylko:

 • dostęp do Usług Elektronicznych.
 • Publi­ka­cje Elektroniczne.

Użyt­kow­nik pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia popro­sił o wyra­że­nie zgo­dy na udo­stęp­nie­nie treści/plików przed upły­wem 14-dnio­we­go ter­mi­nu upraw­nia­ją­ce­go do odstą­pie­nia od zamó­wie­nia. Tym samym zre­zy­gno­wał z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy ze Sprze­daw­cą bez poda­nia jakiej­kol­wiek przyczyny.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przy­pad­ku wystą­pie­nia wady w dostar­czo­nych Usłu­gach Elek­tro­nicz­nych i Publi­ka­cjach Elek­tro­nicz­nych Użyt­kow­nik ma moż­li­wość rekla­mo­wa­nia na pod­sta­wie ure­gu­lo­wa­nej w Kodek­sie cywil­nym rękoj­mi lub gwa­ran­cji, o ile gwa­ran­cja zosta­ła udzielona.
 2. Korzy­sta­jąc z rękoj­mi Użyt­kow­nik może, na zasa­dach oraz w ter­mi­nach okre­ślo­nych w Kodek­sie cywilnym:

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przy­pad­ku, gdy postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne nie przy­nie­sie ocze­ki­wa­ne­go przez Kon­su­men­ta rezul­ta­tu, Kon­su­ment może sko­rzy­stać m.in. z:
  Media­cji pro­wa­dzo­nej przez wła­ści­wy tere­no­wo Woje­wódz­ki Inspek­to­rat Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży się zwró­cić z wnio­skiem o media­cję. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz Inspek­to­ra­tów znaj­du­je się tutaj: https://​www​.uokik​.gov​.pl/​w​a​z​n​e​_​a​d​r​e​s​y​.​p​h​p​#​f​a​q​595.
 2. Pomo­cy wła­ści­we­go tere­no­wo sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go dzia­ła­ją­ce­go przy Woje­wódz­kim Inspek­to­ra­cie Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży zło­żyć wnio­sek o roz­pa­trze­nie spra­wy przed sądem polu­bow­nym. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz sądów dostęp­ny jest pod adre­sem: https://​www​.uokik​.gov​.pl/​w​a​z​n​e​_​a​d​r​e​s​y​.​p​h​p​#​f​a​q​596.
 3. Bez­płat­nej pomo­cy miej­skie­go lub powia­to­we­go rzecz­ni­ka Konsumentów.
 4. Inter­ne­to­wej plat­for­my ODR dostęp­nej pod adre­sem: http://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​/​o​dr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ka pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu i witry­ny jest Sprzedawca.
 2. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie umo­wy i w celu jej reali­za­cji, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w ogól­nym roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (EU) o ochro­nie danych (RODO). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych przez Sprze­daw­cę zawie­ra Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści zamiesz­czo­na w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Użyt­kow­ni­ka tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.
 2. Każ­do­ra­zo­wo skła­da­ne w Skle­pie zamó­wie­nie sta­no­wi odręb­ną umo­wę sprze­da­ży i wyma­ga osob­nej akcep­ta­cji regu­la­mi­nu. Umo­wa zawie­ra­na jest na czas i w celu reali­za­cji zamówienia.
 3. Umo­wy zawie­ra­ne na pod­sta­wie niniej­sze­go regu­la­mi­nu zawie­ra­ne są w języ­ku polskim.
 4. W przy­pad­ku ewen­tu­al­ne­go spo­ru z Kupu­ją­cym nie­bę­dą­cym Kon­su­men­tem sądem wła­ści­wym będzie sąd wła­ści­wy dla sie­dzi­by Sprzedawcy.
 5. Żad­ne z posta­no­wień niniej­sze­go regu­la­mi­nu nie wyłą­cza lub w żad­nym stop­niu nie ogra­ni­cza upraw­nień Kon­su­men­ta wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa.

Regulamin konta „Nieznany Świat” – www​.nie​zna​ny​swiat​.pl

Spis tre­ści
§ 1 Definicje
§ 2 Kon­takt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymo­gi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Kon­to – ure­gu­lo­wa­na w niniej­szym regu­la­mi­nie nie­od­płat­na funk­cja Skle­pu (usłu­ga), dzię­ki któ­rej Kupu­ją­cy może zało­żyć w Skle­pie swo­je indy­wi­du­al­ne Konto.
Użyt­kow­nik – każ­dy pod­miot Kupu­ją­cy w Sklepie.
Regu­la­min – niniej­szy regulamin.
Sklep – sklep inter­ne­to­wy „Nie­zna­ny Świat” pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę pod adre­sem https://​nie​zna​ny​swiat​.pl
Sprze­daw­ca – Wydaw­nic­two „Nie­zna­ny Świat” Anna Ostrzyc­ka-Rymusz­ko spół­ka jaw­na z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Kie­lec­ka 282, 02–530 War­sza­wa, wpi­sa­ną do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go – reje­stru przed­się­bior­ców przez Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy w War­sza­wie, XX Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nr KRS 0000100456, NIP 5212631280, nr REGON 012767703.
Witry­na – witry­na inter­ne­to­wa znaj­du­ją­ca się pod adre­sem: www​.nie​zna​ny​swiat​.pl

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocz­to­wy: ul. Kie­lec­ka 28 lok. 2, 02–530 Warszawa
 2. Adres e‑mail: jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Wydaw­nic­two NŚ
 3. Tele­fon: 22 849 77 38

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia i zało­że­nia Kon­ta potrzeb­ne jest:

 1. Aktyw­ne kon­to e‑mail.
 2. Urzą­dze­nie z dostę­pem do Internetu.
 3. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa obsłu­gu­ją­ca Java­Script i pli­ki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Zało­że­nie Kon­ta jest nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z Witry­ny i Sklepu
 2. W celu zało­że­nia Kon­ta nale­ży wypeł­nić sto­sow­ny for­mu­larz w Sklepie.
 3. W momen­cie zało­że­nia Kon­ta zawie­ra­na jest na czas nie­okre­ślo­ny pomię­dzy Kupu­ją­cym a Użyt­kow­ni­kiem umo­wa w zakre­sie pro­wa­dze­nia Kon­ta na zasa­dach wska­za­nych w Regulaminie.
 4. Użyt­kow­nik może bez pono­sze­nia jakich­kol­wiek kosz­tów w każ­dym cza­sie zre­zy­gno­wać z Konta.
 5. W celu doko­na­nia rezy­gna­cji z Kon­ta nale­ży wysłać swo­ją rezy­gna­cję do Sprze­daw­cy korzy­sta­jąc z dostęp­ne­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go wybie­ra­jąc opcję Wydaw­nic­two NŚ, cze­go skut­kiem będzie nie­zwłocz­ne usu­nię­cie Kon­ta oraz roz­wią­za­nie umo­wy w zakre­sie pro­wa­dze­nia Konta.

§ 5 LOGOWANIE PRZY UŻYCIU DANYCH Z FACEBOOKA I GOOGLA

 1. Witry­na umoż­li­wia zalo­go­wa­nie się przy pomo­cy danych logo­wa­nia uży­wa­nych przez Użyt­kow­ni­ka w ser­wi­sach Face­bo­ok i Google.
 2. W celu zalo­go­wa­nia się przy pomo­cy danych z Face­bo­oka nale­ży użyć przy­ci­sku „ZALOGUJ SIĘ – FACEBOOK”.
 3. W celu zalo­go­wa­nia się przy pomo­cy danych z Face­bo­oka nale­ży użyć przy­ci­sku „ZALOGUJ SIĘ – GOOGLE”.
 4. Dane, któ­re otrzy­mu­je nasza witry­na to w przypadku:
 • Face­bo­oka – imię, nazwi­sko, login, zdjęcie
 • Googla – imię, nazwi­sko, login, zdjęcie

Nie otrzy­mu­je­my i nie zapi­su­je­my w jaki­kol­wiek spo­sób hasła uży­te­go do logo­wa­nia w ser­wi­sie Face­bo­ok i Google.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Rekla­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Kon­ta nale­ży kie­ro­wać na adres, któ­ry jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Rekla­ma­cje.
 2. Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Sprze­daw­cę nastą­pi w ter­mi­nie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przy­pad­ku gdy postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne nie przy­nie­sie ocze­ki­wa­ne­go przez Kon­su­men­ta rezul­ta­tu Kon­su­ment może sko­rzy­stać m.in. z:

 1. Media­cji pro­wa­dzo­nej przez wła­ści­wy tere­no­wo Woje­wódz­ki Inspek­to­rat Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży się zwró­cić z wnio­skiem o media­cję. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz Inspek­to­ra­tów znaj­du­je się tutaj: https://​www​.uokik​.gov​.pl/​w​a​z​n​e​_​a​d​r​e​s​y​.​p​h​p​#​f​a​q​595.
 2. Pomo­cy wła­ści­we­go tere­no­wo sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go dzia­ła­ją­ce­go przy Woje­wódz­kim Inspek­to­ra­cie Inspek­cji Han­dlo­wej, do któ­re­go nale­ży zło­żyć wnio­sek o roz­pa­trze­nie spra­wy przed sądem polu­bow­nym. Co do zasa­dy postę­po­wa­nie jest bez­płat­ne. Wykaz sądów dostęp­ny jest pod adre­sem: https://​www​.uokik​.gov​.pl/​w​a​z​n​e​_​a​d​r​e​s​y​.​p​h​p​#​f​a​q​596.
 3. Inter­ne­to­wej plat­for­my ODR dostęp­nej pod adre­sem: https://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​/​o​dr/.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ka pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu jest Sprzedawca.
 2. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie umo­wy i w celu jej reali­za­cji, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w ogól­nym roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (EU) o ochro­nie danych (RODO).
 3. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych przez Sprze­daw­cę zawie­ra Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści zamiesz­czo­na w witrynie.

§ 8 ZASTRZEŻENIA

 1. Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Użyt­kow­ni­ka tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.
 2. Umo­wa w zakre­sie pro­wa­dze­nia Kon­ta zawie­ra­na jest w języ­ku polskim.
 3. W przy­pad­ku zaist­nie­nia waż­nych przy­czyn, o któ­rych mowa w ust. 4, Sprze­daw­ca ma pra­wo do zmia­ny niniej­sze­go regu­la­mi­nu Konta.
 4. Waż­ny­mi przy­czy­na­mi, o któ­rych mowa w ust. 3 są: koniecz­ność dosto­so­wa­nia Skle­pu do prze­pi­sów pra­wa mają­cych zasto­so­wa­nie do dzia­łal­no­ści Skle­pu; popra­wa bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nej usłu­gi; zmia­na funk­cjo­nal­no­ści Kon­ta wyma­ga­ją­ca mody­fi­ka­cji regu­la­mi­nu Konta.
 5. Użyt­kow­nik zosta­nie poin­for­mo­wa­ny o pla­no­wa­nej zmia­nie regu­la­mi­nu Kon­ta co naj­mniej na 7 dni przed wpro­wa­dze­niem zmia­ny w życie za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail wysła­nej na przy­pi­sa­ny do Kon­ta adres.
 6. W przy­pad­ku gdy Użyt­kow­nik nie wyra­zi akcep­ta­cji dla pla­no­wa­nej zmia­ny, powi­nien poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­cę poprzez wysła­nie odpo­wied­niej wia­do­mo­ści na adres e‑mail Sprze­daw­cy, któ­ry jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Wydaw­nic­two NŚ, cze­go skut­kiem będzie roz­wią­za­nie umo­wy w zakre­sie pro­wa­dze­nia Kon­ta z chwi­lą wej­ścia w życie pla­no­wa­nej zmia­ny lub wcze­śniej, jeśli Użyt­kow­nik zgło­si takie żądanie.
 7. W sytu­acji gdy Użyt­kow­nik nie wyra­zi sprze­ci­wu dla pla­no­wa­nej zmia­ny do chwi­li wej­ścia jej w życie przyj­mu­je się, że akcep­tu­je ją, co nie sta­no­wi żad­nej prze­szko­dy do roz­wią­za­nia umo­wy w przyszłości.
 8. W przy­pad­ku ewen­tu­al­ne­go spo­ru z Użyt­kow­ni­kiem nie będą­cym Kon­su­men­tem sądem wła­ści­wym będzie sąd wła­ści­wy dla sie­dzi­by Sprzedawcy.
 9. Żad­ne z posta­no­wień niniej­sze­go regu­la­mi­nu nie wyłą­cza lub w żad­nym stop­niu nie ogra­ni­cza upraw­nień Kon­su­men­ta wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa.

Regu­la­min new­slet­te­ra „Nie­zna­ny Świat” – www​.nie​zna​ny​swiat​.pl

§ 1 DEFINICJE

 1. New­slet­ter – nie­od­płat­nie świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną usłu­ga, dzię­ki któ­rej Usłu­go­bior­ca może otrzy­my­wać od Usłu­go­daw­cy dro­gą elek­tro­nicz­ną uprzed­nio zamó­wio­ne wia­do­mo­ści doty­czą­ce Skle­pu, w tym infor­ma­cje o ofer­tach, pro­mo­cjach oraz nowo­ściach w Sklepie.
 2. Sklep – sklep inter­ne­to­wy „Nie­zna­ny Świat” pro­wa­dzo­ny przez Usłu­go­daw­cę pod adre­sem https://​nie​zna​ny​swiat​.pl
 3. Usłu­go­daw­ca – Wydaw­nic­two „Nie­zna­ny Świat” Anna Ostrzyc­ka-Rymusz­ko Spół­ka jaw­na z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Kie­lec­ka 28 lok. 2, 02–530 War­sza­wa, wpi­sa­ną do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go – reje­stru przed­się­bior­ców przez Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy w War­sza­wie, XX Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nr KRS 0000100456, NIP 5212631280, nr REGON 012767703.
 4. Usłu­go­bior­ca – każ­dy pod­miot korzy­sta­ją­cy z usłu­gi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usłu­go­bior­ca może dobro­wol­nie sko­rzy­stać z usłu­gi Newsletter.
 2. Dla sko­rzy­sta­nia z usłu­gi New­slet­ter nie­zbęd­ne jest urzą­dze­nie z prze­glą­dar­ką inter­ne­to­wą w naj­now­szej wer­sji, obsłu­gu­ją­cą Java­Script oraz pli­ki cookies, z dostę­pem do sie­ci Inter­net oraz aktyw­ne kon­to e‑mail.
 3. Wia­do­mo­ści e‑mail wysy­ła­ne w ramach tej usłu­gi wysy­ła­ne będą na adres e‑mail poda­ny przez Usłu­go­bior­cę w momen­cie zapi­sy­wa­nia się do Newslettera.
 4. Usłu­go­bior­ca, w celu zawar­cia umo­wy i zapi­sa­nia się do usłu­gi New­slet­ter, w pierw­szym kro­ku poda­je w prze­zna­czo­nym do tego miej­scu w Ser­wi­sie swój adres e‑mail, na któ­ry chce otrzy­my­wać wia­do­mo­ści prze­sy­ła­ne w ramach New­slet­te­ra. Następ­nie, na poda­ny w pierw­szym kro­ku adres e‑mail, Usłu­go­daw­ca wyśle Usłu­go­bior­cy wia­do­mość wery­fi­ku­ją­cą adres e‑mail, w któ­rej znaj­dzie się link do potwier­dze­nia przez Usłu­go­bior­cę woli zapi­sa­nia się do New­slet­te­ra. Po potwier­dze­niu przez Usłu­go­bior­cę woli zapi­sa­nia się do New­slet­te­ra zosta­je zawar­ta umo­wa o świad­cze­nie usłu­gi, a Usłu­go­daw­ca roz­pocz­nie jej świad­cze­nie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wia­do­mo­ściach wysy­ła­nych w ramach New­slet­te­ra będzie znaj­do­wać się infor­ma­cja o moż­li­wo­ści wypi­sa­nia się z nie­go, a tak­że link do wypi­sa­nia się.
 6. Usłu­go­bior­ca może wypi­sać się z New­slet­te­ra, bez poda­wa­nia przy­czy­ny i pono­sze­nia jakich­kol­wiek kosz­tów, w każ­dym momen­cie, korzy­sta­jąc z opcji, o któ­rej mowa w ust. 5 lub wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres e‑mail Usłu­go­daw­cy, któ­ry jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Wydaw­nic­two NŚ.
 7. Sko­rzy­sta­nie przez Usłu­go­bior­cę z lin­ka do wypi­sa­nia się z New­slet­te­ra lub wysła­nie wia­do­mo­ści z żąda­niem wypi­sa­nia z New­slet­te­ra będzie skut­ko­wać nie­zwłocz­nym roz­wią­za­niem umo­wy w zakre­sie świad­cze­nia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgło­sze­nia rekla­ma­cyj­ne doty­czą­ce New­slet­te­ra nale­ży zgła­szać Usłu­go­daw­cy na adres, któ­ry jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Rekla­ma­cje.
 2. Usłu­go­daw­ca usto­sun­ku­je się do rekla­ma­cji w ter­mi­nie 14 dni od otrzy­ma­nia zgło­sze­nia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Usłu­go­bior­cę pod­czas korzy­sta­nia z New­slet­te­ra jest Usługodawca.
 2. Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w celu dostar­cza­nia infor­ma­cji o tre­ściach mar­ke­tin­go­wych oraz han­dlo­wych i będą prze­twa­rza­ne do momen­tu cof­nię­cia zgo­dy. Dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do państw trze­cich spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, nie wyni­ka z prze­pi­sów, ich nie­poda­nie będzie skut­ko­wa­ło bra­kiem moż­li­wo­ści otrzy­my­wa­nia infor­ma­cji o tre­ściach mar­ke­tin­go­wych i han­dlo­wych. Na pod­sta­wie danych oso­bo­wych nie są podej­mo­wa­ne zauto­ma­ty­zo­wa­ne decy­zje, w tym nie sto­su­je się profilowania.
 3. Dane oso­bo­we Usłu­go­bior­cy prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie umo­wy i w celu jej reali­za­cji, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w ogól­nym roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (EU) o ochro­nie danych (RODO). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych przez Sprze­daw­cę zawie­ra poli­ty­ka pry­wat­no­ści zamiesz­czo­na w Sklepie.
 4. W każ­dym przy­pad­ku oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może skon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z inspek­to­rem ochro­ny danych Usłu­go­daw­cy za pomo­cą e‑maila dostęp­ne­go w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Inspek­tor ochro­ny danych.

§ 5 Posta­no­wie­nia końcowe

 1. Usłu­go­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny niniej­sze­go regu­la­mi­nu tyl­ko z waż­nych przy­czyn. Jako waż­ną przy­czy­nę rozu­mie się koniecz­ność zmia­ny regu­la­mi­nu spo­wo­do­wa­ną moder­ni­za­cją usłu­gi New­slet­ter lub zmia­ną prze­pi­sów pra­wa, mają­cą wpływ na świad­cze­nie usłu­gi przez Usługodawcę.
 2. Infor­ma­cja o pla­no­wa­nej zmia­nie regu­la­mi­nu zosta­nie wysła­na na adres e‑mail Usłu­go­bior­cy poda­ny w momen­cie zapi­sy­wa­nia się do New­slet­te­ra co naj­mniej na 7 dni przed wpro­wa­dze­niem zmian w życie.
 3. W przy­pad­ku gdy Usłu­go­bior­ca nie sprze­ci­wi się pla­no­wa­nym zmia­nom do chwi­li wej­ścia ich w życie, przyj­mu­je się, że akcep­tu­je je.
 4. W przy­pad­ku bra­ku akcep­ta­cji dla pla­no­wa­nych zmian, Usłu­go­bior­ca powi­nien wysłać infor­ma­cję o tym na adres e‑mail Usłu­go­daw­cy: któ­ry jest dostęp­ny w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym po wybra­niu opcji Wydaw­nic­two NŚ, cze­go skut­kiem będzie roz­wią­za­nie umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi z chwi­lą wej­ścia w życie pla­no­wa­nych zmian.
 5. Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Usłu­go­bior­cę tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.

W numerze

Witamy z powrotem!

Zaloguj się na swoje konto

Załóż nowe konto!

Wypełnij poniższe pola aby się zarejestrować

*Rejestrując się w naszej witrynie, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności.

Zresetuj swoje hasło

Podaj email lub nazwę użytkownika aby zresetować hasło.

Czy na pewno chcesz odblokować ten wpis?
Pozostało odblokowań : 0
Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00