Nieznany Świat 10/2015 (298)

W NUMERZE

 • Po co komu „Niez­nany Świat”?
  W tak szczegól­nym numerze związanym z 25-​leciem pisma nie mogło zabraknąć akcen­tów jubileuszowych, choć postanow­iliśmy dozować je nieprze­sad­nie, by nie przytłoczyły wyda­nia, jakie trzy­mają Państwo w ręku. Jed­nym z takich akcen­tów jest sonda na temat naszego miesięcznika, w której na jego temat wypowiadają się współpra­cown­icy i dłu­go­letni Czytel­nicy tytułu od najs­tarszych wiekiem (94 letni arcy­biskup Bolesław Pylak) po ponad trzykrot­nie młod­szego Pio­tra Cielebi­a­sia (lat 29). M.in. odpowiada­jąc na pytanie, czym jest dla niego Niez­nany Świat, znany reżyser teatralny Andrzej M. Mar­czewski mówi: Wol­noś­cią służącą roz­wo­jowi Duszy i Trój­jed­nią Sensu, Myśli i Prawdy, a Danuta Kuczyńska z Warszawy pisze, iż dziękuje za to, że twórcy cza­sopisma szanują czytel­nika i jego prag­nie­nie bycia sobą – coraz lep­szym, dojrzal­szym człowiekiem. Do wspom­ni­anych wątków naw­iązuje również, zaskaku­jący nawet dla nas, artykuł Krystyny Kruczyńskiej Trze­cie oko kota Schrödingera o prekog­ni­cyjnych treś­ci­ach, syg­nal­izu­ją­cych – zdaniem autorki – nieustan­nie swoją obec­ność na łamach miesięcznika
 • Swe­den­borg niez­nany
  Gdy pas­tor Arvid Fer­e­lius zapy­tał leżącego na łożu śmierci jed­nego z najwięk­szych w his­torii świata wiz­jon­erów, czy wszys­tko, co pisał o swoich podróżach w zaświaty i na inne plan­ety, rzeczy­wiś­cie miało miejsce, padła odpowiedź: Kiedy prze­jdziecie do wieczności, sami się przekonacie. Będziemy wtedy mieli dużo do omówienia. Piotr Cielebiaś przy­pom­ina syl­wetkę i dzi­ałal­ność słyn­nego Buddy Północy, ujaw­ni­a­jąc sporo nowych, niez­nanych fak­tów z jego życia. Okazuje się, że biografia leg­en­darnego mistyka i naukowca nadal skrywa wątki, o jakich rzadko się mówi
 • Duchowe pro­jekcje fil­mowe
  Przez­nacze­nie nie jest równoz­naczne z naszym losem„ a skutki karmy można złagodzić –
  przekonuje Mał­gorzata Stępień, która pisze również, że ważniejsze niż sytu­acje, które stanowią dla nas życiową próbę, są nasze reakcje na nie i to, jak radz­imy sobie z ich kon­sek­wenc­jami. O intrygu­ją­cym filmie życia, o jakim mówi wiele osób, które w efek­cie śmierci klin­icznej znalazły się po tamtej stronie, i o którym opowiadali m.in. pac­jenci dr. Ray­monda Moody’ego i Michaela New­tona, przy czym autorka zwraca uwagę na to, że w isto­cie chodzi tu o dwa filmy, z których jeden stanowi przegląd tego, co się już wydarzyło, nato­mi­ast drugi ujaw­nia migawki z wcie­le­nia, jakie dopiero się rozpocznie. Wierzyć, nie wierzyć? Ciekawa pub­likacja znanej badaczki i pub­l­i­cys­tki w drukowanym przez nas od kilku­nastu miesięcy cyklu W kręgu reinkarnacji
 • Śladami Wangi
  Co dzieje się ze spuś­cizną najsłyn­niejszej bodaj jas­nowidzącej na świecie drugiej połowy XX wieku, która zmarła w 1996 r., a o której Niez­nany Świat wydał książkę, obec­nie już niestety niedostępną? Jak wygląda dziś Rupite – miejsce, gdzie niewidoma z Pet­ricza przyj­mowała tysiące ludzi szuka­ją­cych u niej wspar­cia oraz porady, i co w dzi­ałal­ności Wan­geliji Guszterowej było bezs­pornym fak­tem, a co jedynie niezw­ery­fikowaną pogłoską, zwłaszcza w odniesie­niu do jej przepowiedni doty­czą­cych przyszłych losów świata? Nasz spec­jalny wysłan­nik, Leszek Matela pojechał śladami Wangi do Buł­garii, gdzie odkrył m.in. niez­nane wcześniej wątki z życia wiz­jon­erki. Przy okazji opowiadamy o tym, dlaczego pod­czas pobytu w tym kraju w lat­ach osiemdziesią­tych dzisiejszych sze­fów Ani Ostrzy­ck­iej i Marka Rymuszko nie doszło do ich wiz­yty u Wangi i z jakiego powodu buł­garska mil­icja ludowa zatrzy­mała dwójkę reporterów, gdy jechali na spotkanie z niewidomą z Petricza
 • Tajem­nica Wzgórza 611: rosyjskie Roswell
  O jed­nym z najbardziej spek­taku­larnych incy­den­tów związanych z UFO, do jakiego doszło 21 sty­cz­nia 1986 r. w okoli­cach Dal­niegorska w Przy­morskim Kraju, kiedy niez­nany obiekt lata­jący wyrżnął w pob­liski szczyt, a następ­nie eksplodował. Bada­nia przeprowad­zone na miejscu katas­trofy przyniosły sen­sacyjne wyniki potwierd­zone niepod­ważalną doku­men­tacją sporząd­zoną w insty­tu­tach naukowych i innych placówkach o podob­nym charak­terze. O sprawie tej pisal­iśmy już przed dwoma laty w artykule Philipa Man­tle i Paula Stone­hilla Katas­trofa dal­ne­gorska: rosyjskie Roswell ( nr 11 z 2013 r.), a obec­nie wracamy do tem­atu, gdyż w miarę upływu czasu wychodzą na jaw nowe szczegóły. Ciekawa okazuje się zwłaszcza możli­wość porów­na­nia infor­ma­cji zawartych w pub­likacji badaczy amerykańs­kich – z tymi, jakie przekazuje rosyjski autor, który zebrał je bezpośred­nio u źródła. O wnioskach z przeprowad­zonych analiz dr nauk chemicznych W. Wysockij mówi: Taka tech­nolo­gia jest niemożliwa przy dzisiejszym poziomie roz­woju techniki

PON­ADTO:

 • Woj­ciech Chudz­iński o proce­sach sądowych z udzi­ałem spraw­ców czynów zabro­nionych przez prawo, u których zdi­ag­no­zowano tzw. osobowość mnogą
 • Pry­watny detek­tyw Krystyna Kuźmicz o wyprawie na marokańską pustynię, którą pod­jęła po – jak się okazało – całkowicie trafnej wizji jasnowidzki
 • Szmili­chowski o niebie nad Troją
 • W Okruchach Wszechświata o tym, co kryją kos­miczne otchłanie za Nep­tunem, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich lekarz medy­cyny Zbig­niew Buczek z Hru­bies­zowa i jego nat­u­ralne ter­apie, m.in. z uży­ciem ban­iek oraz drożdży, które przy­wró­ciły zdrowie wielu chorym
 • 25 książek z niez­nanym w tle, wydanych w lat­ach 19902015, a rekomen­dowanych przez redak­tora naczelnego
 • Horoskop na październik.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.