Nieznany Świat 12/2015 (300)

W NUMERZE:

 • Na tropach wta­jem­niczeń w najgłęb­szą wiedzę
  Nagroda Hon­orowa za 2015 r. dla Macieja Kuczyńskiego — podróżnika i orga­ni­za­tora wielu wypraw w odległe rejony świata, spele­ologa, alpin­isty, odkry­wcy, pis­arza, pub­l­i­cysty, autora ponad 30 książek, dłu­go­let­niego badacza sza­man­izmu, który sfor­mułował unika­tową hipotezę na temat źródeł zaawan­sowanej wiedzy dawnych cywiliza­cji doty­czącej bio­log­icznych pod­staw życia i tran­scen­dent­nych nośników infor­ma­cji. W niezwykle ciekawej roz­mowie z Leszkiem Matelą autor m.in. Dysku z Atlantydy oraz tomów Życie jest myślą. Życie spadło z nieba, a także wielu innych mówi o swoich sza­mańs­kich wędrówkach i drodze, która doprowadz­iła go do wniosku, że trans, zmieniony stan świado­mości może być źródłem niezwykle ważnych infor­ma­cji na temat otacza­jącego nas świata
 • Poroz­maw­iaj ze mną wresz­cie!
  Są ludzie, którzy potrafią naw­iązać rozumny kon­takt ze zwierzę­tami i porozu­miewać się z nimi telepaty­cznie. Należy do nich m.in. Anne Breyten­back ze Stanów Zjed­noc­zonych, o której osiąg­nię­ci­ach opowiada wspani­ały film doku­men­talny Anna i zwierzęta dostępny w internecie. Autorka pub­likacji w - w opar­ciu o bogatą lit­er­aturę na świecie — udziela konkret­nych wskazówek, jak komu­nikować się z braćmi mniejszymi w taki sposób, by przy­brało to postać dwus­tron­nego, w pełni świadomego dia­logu
 • Wznosze­nie
  Niety­powa pod wieloma wzglę­dami pub­likacja. Z jed­nej strony, przy­pom­ina ona drukowane przed wielu laty na łamach Wizje Jail oraz Pamięt­nik Niepoko­rnej, z drugiej zaś, rozbu­dowane i wyposażone w indy­wid­u­alne kody Dotknię­cie Niez­nanego. Mimo pewnych wahań postanow­iliśmy ją udostęp­nić, gdyż zapiski autorki — dłu­go­let­niej Czytel­niczki naszego miesięcznika (ze względu na bardzo oso­bisty charak­ter z oczy­wistych powodów musimy je opa­trzyć pseudon­imem) odzwier­cied­lają, można by rzec, w sposób do bólu szcz­ery dylematy, na jakie napo­tykają osoby decy­du­jące się w pewnym momen­cie wkroczyć na drogę auto­nom­icznego, duchowego roz­woju. Niekiedy jest to efekt świadomego, w pełni prze­myślanego wyboru, innym zaś razem następstwo jakiegoś trau­maty­cznego wydarzenia w życiu, stanow­iącego impuls do doko­na­nia w nim zasad­niczych zmian i prze­wartoś­ciowań. Dla Alicji takim impulsem okazała się śmierć klin­iczna, jakiej przed laty doświadczyła
 • Fala dzi­wnych obiek­tów nad Pol­ską
  Wielowątkowy, obfi­cie udoku­men­towany raport na temat tego, co od kilku lat dzieje się na naszym niebie. Przemieszcza­jące się, zazwyczaj w nocy, bezgłośnie, często na niewielkiej wysokości, lata­jące trójkąty i zaka­mu­flowane bumerangi, wiary­godne relacje wielu świad­ków i obserwacje zda­jące się świad­czyć o tym, że nieuch­wytne pojazdy łamiące zasady fizyki i bez­pieczeństwa lot­niczego, są pro­duk­tem zaawan­sowanej tech­nologii. Wśród nich były prawdziwe giganty, które wyglą­dały na zaka­mu­flowane — otoc­zone polem masku­ją­cym przy­pom­i­na­ją­cym mgłę lub zmą­coną wodę. Szczyt akty­wności tej fali przy­padł na 2013 r., a obiekty widy­wano również nad zalud­nionymi obszarami i ruch­li­wymi drogami. Czy to pokłosie jakichś tajnych oper­acji wojskowych, czy nowa odsłona zjawiska UFO?
 • Mleko i gluten a mózg człowieka
  Zaskaku­jące i wysoce niepoko­jące rezul­taty najnowszych badań. Prowadzą one do wniosku, że zawarta w mleku kazeina i gluten, jakiego źródłem jest pieczywo, są toksy­cznymi białkami, które mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w pracy mózgu. Wygląda na to, że ziarna zbóż i mleko, nazy­wane przez hin­duskiego lekarza Nanda Kishore Sharmę cichym mordercą, to istna puszka Pan­dory

PON­ADTO:

 • MEDY­TACJA 2015 Czytel­ników i towarzyszące jej hasło ŻYĆ ŚWIADOMIE
 • Motyl z wiz­erunk­iem głowy węża na skrzy­dłach, czyli samokreacja w ewolucji — trudna, ale bardzo ważna i w pewnym stop­niu odkry­w­cza w sferze wniosków publikacja
 • W Okruchach Wszechświata o tym, co kryje się pod lodami księżyca Sat­urna – Ence­ladusa (nowe, zaskaku­jące anal­izy i obserwacje), a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich: Patrz mi prosto w oczy i śląska lekarka oraz niekon­wencjon­alna ter­apeutka w jed­nej oso­bie, dr Hanna Chmiel
 • Szmili­chowski o cym­bal­is­tach a dr Piotrowski o Jow­iszu i Saturnie
 • Fenom­e­nalny spek­takl Andrzeja M. Mar­czewskiego na motywach Mis­trza i Mał­gorzaty Bułhakowa
 • Dwa horoskopy: na grudzień i sty­czeń, a w następ­nym numerze horoskop na cały 2016 r

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.