Nieznany Świat 2/2017 (314)

W NUMERZE:

 • Gaja z mózgiem w oceanie
  Sfor­mułowana przed wielu laty przez bry­tyjskiego chemika i lekarza, byłego pra­cown­ika NASA Jamesa Love­locka, głośna kon­cepcja, w myśl której Ziemia jest żywym orga­nizmem, zaczyna zna­j­dować swoje potwierdze­nie w wynikach najnowszych badań. Zespół naukow­ców ze Stanów Zjed­noc­zonych i Chin stwierdził, że nasza plan­eta po trzęsieni­ach ziemi w całym znacze­niu tego słowa leczy rany, a zachodzą­cych w trak­cie wspom­ni­anego pro­cesu zmian nie udało się wyjaśnić na grun­cie fizyki i geologii. Doty­czy to także wybit­nie zaskaku­ją­cych zjawisk odnoszą­cych się do stanu atmos­fery, a zwłaszcza elim­i­nowa­nia z niej, nie­jako samoist­nie, nad­mi­aru szkodli­wego ozonu. Można odnieść wraże­nie, że wszys­tko jest w jakimś stop­niu sterowane. Ale to nie wszys­tko, gdyż rosyjski pro­fe­sor Wik­tor Rogożkin, który całe życie poświę­cił badan­iom Błęk­it­nego Globu, dokonał niewiary­god­nego wręcz odkrycia. Zdołał bowiem ekspery­men­tal­nie udowod­nić, że poprzez pęknię­cia swo­jej sko­rupy Ziemia odd­y­cha, a niekiedy, np. w reakcji na kos­miczne wydarze­nie, odczuwa strach (!). Tak było m.in. w sierp­niu 1999 r. w trak­cie zaćmienia Słońca i pod­czas dwóch następu­ją­cych po sobie trzęsień o mag­ni­tudzie 7,4 stop­nia w skali Richtera. Niek­tórzy uczeni sugerują, że w tym momen­cie nasza plan­eta zna­j­dowała się w stanie przy­pom­i­na­ją­cym ludzką śmierć klin­iczną! Bardzo ciekawy blok dwóch publikacji
 • Dżuna: odchodząc nie odchodz­imy
  W czer­wcu 2015 r. odeszła słynna Dżuna Daw­itaszwili, postać na poły leg­en­darna, znana na całym świecie ekstrasen­ska, uzdraw­iaczka i astrolożka, kobi­eta, która leczyła Breżniewa, Andropowa i innych par­tyjnych przy­wód­ców ZSRR. Po zatrud­nie­niu jej w Insty­tu­cie Radioniki i Elek­tron­iki Rosyjskiej Akademii Nauk prowadzili z nią ekspery­menty fizycy, fizjolodzy i lekarze. Jak bezs­pornie udowod­niono, ciało człowieka, którego dotykała, roz­grze­wało się o kilka stopni, i to mimo odi­zolowa­nia pac­jenta za pomocą ekranu chroniącego przed promieniowaniem pod­cz­er­wonym. Do dziś nie wiadomo, co w jej biografii było prawdą, a co zmyśle­niem, gdyż ona sama przy różnych okaz­jach przekazy­wała niespójne, niekiedy wręcz wyk­lucza­jące się infor­ma­cje na temat wydarzeń ze swo­jego życia. Przed kilku laty, po śmierci syna w wypadku samo­chodowym, przeżyła zała­manie psy­chiczne, z którego już się nie podźwignęła. Po tym, jak zasłabła w sklepie na moskiewskim Arba­cie, przez dwa dni leżała w szpi­talu w śpiączce. Pozostaw­iła po sobie wiele porusza­ją­cych metafizy­cznych obrazów
 • Relacja z podróży w stanie regresji LBL
  Mieszka­jący w Bel­gii Polak Michał Fran­ciszek de Pour­baix udostęp­nił Niez­nanemu Światu zapis sesji, jaką odbył w Bremie w stanie regresji hip­no­ty­cznej poprowad­zonej przez Iwonę Kupisz-​Röpcke, o której pisal­iśmy przed kilkoma miesią­cami w cyklu W kręgu reinkar­nacji. W jej trak­cie, jak twierdzi, znalazł się m.in. w łonie matki, oglą­dał plan­etę, na której kiedyś żył, a także spotkał się z duchowymi isto­tami i widział to, co potocznie określa się mianem Kro­niki Akaszy (czy raczej jej sym­bol­icznym wyobraże­niem). W liś­cie do nas napisał: Najwięk­szą dla mnie satys­fakcją jest świado­mość, że relacja z moich doz­nań może być komuś przy­datna w zrozu­mie­niu, kim naprawdę jesteśmy i skąd pochodz­imy, pozby­ciu się lęku przed ode­jś­ciem oraz zyska­niu pewności, że tam, gdzie wszyscy powrócimy, czekają na nas ci, których pod­czas ich ziem­s­kich, wspól­nych z nami wędrówek znal­iśmy, kochal­iśmy, szanowal­iśmy, podzi­wial­iśmy i wiele się od nich nauczyliśmy
 • Jasna i ciemna strona Księżyca
  Dopiero co pisal­iśmy o niekończą­cych się tajem­ni­cach, które doty­czą pochodzenia Sre­brnego Globu, a prob­lem powraca w związku z tym, co dzieje się na nim obec­nie. Dlaczego po paru lat­ach prób wstęp­nego spen­etrowa­nia naszego ziem­skiego nat­u­ral­nego (czy aby na pewno właśnie takiego?) satelity NASA straciła zain­tere­sowanie dla dal­szych przed­sięwz­ięć na tym polu? Czy rzeczy­wiś­cie chodz­iło o ich wysokie koszty, czy o coś zupełnie innego? Czyżby KTOŚ, kto już wcześniej zagospo­darował przed nami to najbliższe Ziemi ciało kos­miczne, dał do zrozu­mienia, że nie życzy sobie dal­szego zgłębia­nia jego tajem­nic? Czym są utr­walone na zdję­ci­ach księży­cowe miasta, budowle w ksz­tał­cie wież i mostów, czy sui generis schody opuszcza­jące się w głąb jed­nego z kraterów? Jak by tego było mało, na powierzchni Księżyca ujawniono niedawno inne fenomeny, jakimi są „uderza­jąco geom­e­tryczne ksz­tałty” w sferze tzw. Oceanu Burz. Zagadka goni zagadkę, a wraz z nimi mnożą się pyta­nia bez odpowiedzi
 • Inwazja UFO na Brazylię: kulisy Oper­acji Prato
  Chodzi o to, co dzi­ało się w początkach 1977 r. w rejonie północno-​wschodnich krańców Ama­zonii. W reakcji na zatr­waża­jące doniesienia o atakach niezi­den­ty­fikowanych obiek­tów na cywilów I Region­alne Dowództwo Sił Powi­etrznych (I COMAR) w Belém dwukrot­nie wysyłało tam ekipę badawczo-​rozpoznawczą pod dowództwem kap­i­tana Uyrangê Hol­landy, której nie tylko udało się zgro­madzić pokaźny mate­riał dowodowy, ale też wielokrot­nie oglą­dać manewry NOL-​i na własne oczy. Oper­acja została jed­nak prz­er­wana, a poczynione w jej trak­cie ustal­e­nia uta­jniono. Doku­men­tację z akcji upub­liczniono dopiero po ponad 30 lat­ach. Zaw­iera ona szczegółowe dane o obserwac­jach nad Colares i sąsied­nimi mias­tami, gdzie UFO niejed­nokrot­nie demon­strowały swoje agresy­wne nastaw­ie­nie. Czy samobójcza śmierć kap­i­tana Hol­landy w 2005 r. była efek­tem tego, że został do takiego kroku zmus­zony, gdyż zaczął zbyt dużo mówić o kulisach Oper­acji Talerz?

Pon­adto:

 • CER­TY­FIKAT NOWYCH WZOR­CÓW SZTUKI za 2016r. dla fenom­e­nal­nego mu­zyka duchowego Tomka Soltrona Czartoryskiego
 • Johanna Kern o Darze Nauk Mis­trzów HOPE (Nadziei)
 • Ciąg dal­szy wydarzeń związanych z ezoterycznym Belwed­erem
 • Jedna z naj­ciekawszych i najbardziej porusza­ją­cych w ostat­nich lat­ach relacji w Dotknię­ciu Niez­nanego związana przy­puszczal­nie z prob­le­mem abdukcji, o jakim niedawno była mowa w czterood­cinkowym cyklu Życie pod kon­trolą Obcych? Mroczna zagadka implantów
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich krakowski ter­apeuta Piotr Szy­manow­icz i sposoby, za pomocą których demon­struje pac­jen­tom prowadzące do wyzdrowienia możli­wości mięśni
 • W cyklu na temat ziół i sup­lementów: nat­u­ralne anty­bio­tyki w przy­padku stawów i stanów zapal­nych – jawnych oraz ukrytych
 • Horoskop na luty.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.