Nieznany Świat 11/2012 (263)

W NUMERZE:

 • Stalin okul­tysty­czny
  Czyli Ojciec Nar­o­dów bez tajem­nic. Po raz kole­jny próbu­jemy wnieść swój wkład w obchody Wielkiej Rewolucji Październikowej :-)), a ujawnione w pub­likacji Elż­bi­ety Bielińskiejfakty są abso­lut­nie zaskaku­jące i, jak się okazuje, solid­nie udoku­men­towane. Najwięcej ich zebrał znany rosyjski trop­iciel niez­nanego Anton Pier­wuszyn, autor pub­likacji Okult­nyje tajny NKWD i SS, ale śla­dem tym podążyli też inni dzi­en­nikarze. Z zebranych przez nich mate­ri­ałów wynika, że czer­wony dyk­ta­tor przez cały okres swoich krwawych rządów korzys­tał z pomocy ekstrasen­sów, a nawet podobno sam posi­adał zdol­ności psi. Rosyjski pis­arz Daniel Andriejew w książce Rosa mira (Róża świata) twierdzi, że komu­nisty­czny dyk­ta­tor potrafił wprowadzać się w spec­jalny stan umysłu zwany chocha– rodzaj transu, dzięki któremu mógł opuszczać ciało i swo­bod­nie podróżować w astralu. Być może pozyski­wał wów­czas infor­ma­cje, które chroniły go przed czy­ha­ją­cymi niebez­pieczeńst­wami. Jeśli w tym kon­tekś­cie spo­jrzymy na czys­tki i masowe egzekucje, do jakich w ZSRR dochodz­iło w lat­ach 30., owe akty ter­roru i okru­cieństwa można potrak­tować jako składanie krwawych ofiar jakimś bez­imi­en­nym złym mocom, a samego Stalina nazwać kapłanem prawdzi­wie demon­icznego kultu. Pub­likacja roku – tylko w Niez­nanym Świecie
 • Życie to iluzja. Śmierci nie ma
  Ekskluzy­wny wywiad udzielony naszemu miesięcznikowi przez Anthony’ego Peake’a – pis­arza i badacza tajem­nic ludzkiej świado­mości. Autor znanej na całym świecie książki Czy ist­nieje życie po śmierci? twierdzi, że ludzka świado­mość jest w stanie trwać nadal po opuszcze­niu fizy­cznego ciała dzięki wypad­nię­ciu poza czas, a Peake nazywa ten pro­ces Oszukaniem Charona. W roz­mowie z Piotrem Cielebi­asiem rozwija swoją – trzeba przyz­nać, ory­gi­nalną – kon­cepcję, a także wypowiada się m.in. na temat innych wymi­arów, mayi, doświad­czeń OBE oraz tego, jak, jego zdaniem, inter­pre­tować poję­cie duszy. Mówi również o ekspery­men­tach z urządze­niem nazy­wanym Lucid Light Device (Aparatem Świadomego Światła) oraz skon­struowanym przez siebie – przy udziale innych badaczy – nowym mod­elu rzeczy­wis­tości, a przy okazji ciepło wyraża się o Polsce
 • Wszyscy jesteśmy telepatami
  Dok­tor Rupert Shel­drake, twórca teorii mola mor­fo­gene­ty­cznego, z którym we wrześniowym numerze zamieś­cil­iśmy obsz­erny wywiad, w ciągu kilkudziesię­ciu lat prze­badał ponad 4 tysiące przy­pad­ków zjawisk para­nor­mal­nych, w tym zwłaszcza telepatii, którą uważa za udowod­niony naukowo fakt. Anal­i­zował też liczne zdarzenia związane z jas­nowidze­niem i prekog­nicją, odkry­wa­jąc na tym polu fra­pu­jące zależności. Prob­lem z pomi­arem wspom­ni­anych zjawisk, w oce­nie Sheldrake’a, nie może dyskwal­i­fikować ich real­ności, a pode­jś­cie nauki do tego rodzaju fenomenów musi się zmienić. Ciekawe przykłady powszed­niej telepatii oraz sytu­acji, w których dochodz­iło do przeczuwa­nia przyszłości
 • Cmen­tarz odrzu­conych
  Głęboko porusza­jący repor­taż Szy­mona Kaz­imier­skiego z Lon­dynu doty­czący pewnego, związanego z przeszłoś­cią tego miasta wsty­dli­wego miejsca, jakie niek­tórzy chcieliby zao­rać i po wsze czasy zabu­dować, by uciszyć sum­ienia. Na tere­nie Lib­erty, gdzie niepodzielną władzę spra­wował kiedyś biskup Win­ches­teru, kwitły domy roz­pusty, od których koś­ciół inka­sował sowite podatki, a zor­ga­ni­zowane przez niego służby porząd­kowe chroniły prosty­tutki (nazy­wane win­ches­ter­skimi gęsi­ami), by mogły bez­piecznie i z pożytkiem dla biskupstwa wykony­wać swoją pracę. Niestety w momen­cie, gdy zapadały na zdrowiu, ich los, podob­nie jak licznych biedaków, był opłakany, a w przy­padku śmierci starano się pozbyć kłopotli­wego prob­lemu w sposób urą­ga­jący ludzkiej god­ności. Dziś dzi­ałają orga­ni­za­cje, które upom­i­nają się o to, by nie zata­jać prawdy o his­torii, nawet jeśli okazuje się ona wyjątkowo bolesna i wys­tawia zaw­sty­dza­jące świadectwo niegdysiejszemu państwu. Bronią one z deter­mi­nacją cmen­tarza Cross Bones przed zniszczeniem
 • UFO nad Chi­nami
  Obiekty niez­nanego pochodzenia za nic mające żelazne kur­tyny i ide­o­log­iczne dog­maty, wielokrot­nie man­i­festowały w demon­stra­cyjny sposób swoją akty­wność także nad najwięk­szym komu­nisty­cznym państ­wem na świecie. Jak dopiero niedawno ujawniono, jeden z nich w 2003 r. spen­etrował bazę wojskową w prow­incji Hunan, a NOL obser­wowany w 1981 r. m.in. przez dziesiątki tysięcy ludzi nad obszarem Mon­golii wewnętrznej miał 176 km długości (!)

PON­ADTO:

 • Z ostat­niej chwili: jaką barwę miał tym razem Kamień dla świata zma­te­ri­al­i­zowany przez kapłanów w świę­tym gaju w Glidji w afrykańskim Togo? (ważna przepowied­nia ujaw­ni­ana co roku tylko w Niez­nanym Świecie)
 • Ojcowie roz­paczy metafizy­cznej – bardzo ciekawy esej Jakuba Jasińskiego
 • O języku lin­iowym w Dysku z Fajs­tos i Księży­cach Marsa w Okruchach Wszechświata
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich mikrokinezyter­apia, kody komórek ciała i śląski healer Grze­gorz Kowal­ski
 • Jak zmienić własne życie – ważna publikacja
 • Horoskop na listopad.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.