Każdy ma swoją ścieżkę.
Marek Rymuszko — 7/​2016

Kody Natury czy świata kre­owanego przez ludzi?
Zdaję sobie sprawę, że ten tekst nie wszys­tkim się spodoba. Nic na to nie poradzę.

Czy­taj więcej…

Dwa poziomy rzeczy­wis­tości
Dr Danuta Adamska-​Rutkowska 12/​2014

Śmierć tak naprawę nie ist­nieje. Po prostu w pewnym momen­cie porzu­camy niesprawne już ciało, zmieni­a­jąc środowisko swo­jej egzystencji.

Czy­taj więcej…

Dr Danuta Adamska-​Rutkowska — 11/​2014

Musimy na grun­cie nauki nadal poszuki­wać odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura świado­mości i skąd się ona wzięła.

Czy­taj więcej…

Bog­dan Trawkowski — 2/​2015

Dlaczego tak wiele katas­troficznych przepowiedni na szczęś­cie nie sprawdz­iło się? Czy stało się tak z tego powodu, że były one od początku pozbaw­ione pod­staw, czy też może zadzi­ałał tu jakiś inny czynnik?

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Poszuki­wa­nia bez końca
 • Lata 20162017 i następne w optyce wizjonerów
 • Miss­ing 411: najdzi­wniejsze zaginię­cia w USA
 • Duchowość wilków
 • W obronie medy­cyny alternatywnej
Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Gaja z mózgiem w oceanie
 • Dżuna: odchodząc nie odchodzimy
 • Relacja z podróży w stanie regresji LBL
 • Jasna i ciemna strona Księżyca
 • Inwazja UFO na Brazylię: kulisy Oper­acji Prato
Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Co dalej z ziem­skim klimatem?
 • Przepowied­nie z Argentyny
 • Powrót do „Zakazanej archeologii”
 • Ezoteryczny Bel­weder
 • Światło Auroville
Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Prze­budze­nie: dzień przed
 • Uchy­lone drzwi
 • Zjawy kryzysowe: pożeg­nanie na progu zaświatów
 • Wielka leg­enda jednorożca
 • Obcy: prze­jaz­dem na Ziemi?
 • Neu­ro­toksyny: koń tro­jański w ludzkim organizmie
Czy­taj więcej…

środa 22 lutego 2016 r., godz. 17.30
(ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

Czy­taj więcej…

wtorek 28 lutego 2016 r., godz. 17.30
(ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

Czy­taj więcej…

Szczęśliwe związki – brat­nie dusze.
Mar­i­anna Bartke uzdrowicielką, instruk­torką Theta Heal­ing®
(07.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Kursem Cudów arcy­dziełem duchowej przemi­any, które prowadzi do doświad­cza­nia pokoju oraz uzdrowienia dzięki mocy miłości i prze­baczenia.
(23.11.2016, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

W 2016 roku obchodził swoje 20-​lecie redagowany przez Leokadię Komaiszko z Bel­gii i adresowany do Polaków na całym świecie unika­towy poloni­jny peri­odyk LISTY Z DALEKA. Z tej okazji, a także jubileuszu 25-​lecia „” redak­tor naczelna tego pisma – poetka, a zarazem dzi­en­nikarka, nasza dłu­go­let­nia Czytel­niczka, przeprowadz­iła obsz­erny wywiad z redak­torem naczel­nym „Niez­nanego Świata”.

Czy­taj więcej…

Powracają pyta­nia, na które brakuje odpowiedzi. Najważniejsze z nich brzmi: co tam się dzieje i dlaczego stra­cil­iśmy zain­tere­sowanie dla dal­szych badań Sre­brnego Globu?

Najs­tarsza mapa Księżyca liczy sobie około 5000 lat. Została wyrzeźbiona w kamie­niu i znaleziona przez arche­ologów w Irlandii. Wcześniej uchodz­iła za taką mapa sporząd­zona przez Leonarda da Vinci w 1505 roku.

Czy­taj więcej…

14 czer­wca 2015 r. odeszła Dżuna – kobieta-​zagadka, kobieta-​legenda. Osoba obdar­zona wieloma tal­en­tami: uzdraw­iaczka, astrolożka, poetka, malarka, aktorka… — i prze­wod­nicząca Między­nar­o­dowej Akademii Alter­naty­wnych Nauk. Natura bar­wna, samoświadoma, tem­pera­mentna. Wschod­nia pię­kność, nazy­wa­jąca siebie asyryjską królową.

Czy­taj więcej…

W pier­wszych miesią­cach 1977 r. z północno-​wschodnich krańców Ama­zonii zaczęły docierać niepoko­jące syg­nały o wzmożonej akty­wności UFO i przy­pad­kach ataków tych obiek­tów na ludzi, nierzadko zakońc­zonych trag­icznie. Fala UFO przemieszczała się i, kiedy we wrześniu dotarła do stanu Pará, w celu jej zbada­nia Brazyli­jskie Siły Powi­etrzne wysłały grupę pod dowództwem kap­i­tana Hol­landy, który na własne oczy przekonał się, że to, o czym donosili spanikowani oby­wa­tele, było prawdą.

Czy­taj więcej…

WYŻSZY WYMIAR
Ernst Meck­el­burg
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2016

Czy­taj więcej…

OOBE. Ścieżka serca
Robert Noble

Wydawnictwo Insty­tut Roberta Noble, Ostrów Wielkopol­ski 2016

Czy­taj więcej…

ŚLA­DEM NOWOCZES­NEGO MITU
Seria: Niez­nany Świat poleca
Woj­ciech Chudz­iński, Prze­mysław Nowakowski
Wydawnictwo Arcanus, Byd­goszcz 2016

Czy­taj więcej…

ŚWIATŁOŚĆ I RADOŚĆ
Jerzy Prokopiuk
Wydawnictwo tCHu, Warszawa 2016

Czy­taj więcej…

W sprzedaży