Uroczyste wręcze­nie Dyplomu Nagrody Hon­orowej „Niez­nanego Świata” za 2017 r. (13.12.2017, Warszawa,KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

UWOL­NIJ TWOJĄ WOL­NOŚĆ — wieczór poświę­cony Davi­d­owi Hawkin­sowi (06.12.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Ist­nieje spora grupa ludzi — pro­roków i mistyków, którzy w swoich relac­jach odsła­ni­ają nam świat wymyka­jący się wszelkim klasy­fikacjom. I choć współczesny człowiek stał się do bólu racjon­alny, nie sposób oprzeć się wraże­niu, że przez ten prag­matyzm zagu­bil­iśmy niezwykle ważną cząstkę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości; domenę, której być może nigdy nie poz­namy, co jed­nak nie oznacza, że jej nie ma

Frag­ment artykułu z numeru 12/​2017

Wynalazca i filantrop Henry Samueli, założy­ciel firmy Broad­com, wsparł kwotą 200 mil­ionów USD bada­nia nad medy­cyną alter­naty­wną na Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Irvine.

Czy­taj więcej…

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.